913. Proefboring naar aardgas in de kustzone van de Concessie 'Middelie'

Clyde Petroleum Exploratie B.V. wil door een proefboring vanuit een boorplatform in de kustzone van de Concessie ‘Middelie’, circa drie kilometer uit de kust van Castricum, nagaan of er een economisch winbare hoeveelheid aardgas aanwezig is in het gebied.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-11-1997 Datum kennisgeving
19-11-1997 Ter inzage legging van de informatie
19-01-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
20-01-1999 Kennisgeving MER
20-01-1999 Ter inzage legging MER
10-03-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft geadviseerd om in het MER te werken met een algemene opzet uitgaande van Waar, Wanneer en Hoe, Ook vroeg de Commissie in het bijzonder aandacht voor zowel de boorspoeling (welke, hoeveel, waaruit samengesteld en afvoer) en het boorgruis (stort dan wel afvoer), maar ook voor de geluidseffecten (overdag en ’s nachts), de veiligheidsrisico’s (onder andere blow-out) en de gevolgen voor de recreatie (wat is de minst ongunstige periode). 

Aan deze aspecten is in het MER voldoende aandacht geschonken en volgens de Commissie is in dit MER alle essentiële informatie aanwezig ten behoeve van de besluitvorming.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Harry Dijkstra
ing. Ruud Jansen
drs. Rob Lambeck
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Clyde Petroleum Exploratie B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.1 tot 1-4-2011: Opsporen aardolie of aardgas in gevoelig gebied

Bijgewerkt op: 10 jul 2018