915. Dijkverbetering achter Ramspol, Zwartsluis - Kadoelersluis

Het waterschap Wold en Wieden heeft het voornemen dijkverbeteringen uit te voeren tussen Zwartsluis en Kadoelersluis. Het dijkvak is gelegen ten noorden van het Zwarte water en het Zwarte Meer. Het dijkverbeteringsplan gaat uit van realisatie van de balgstuw Ramspol.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-11-1997 Datum kennisgeving
17-11-1997 Ter inzage legging van de informatie
26-01-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
10-12-1998 Kennisgeving MER
10-12-1998 Ter inzage legging MER
05-03-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De beplanting langs de trajecten is in het MER getoetst conform de richtlijnen volgens de Handreiking Constructief Ontwerpen en de Leidraad Toetsing van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW). In zijn algemeenheid is de Commissie van mening dat de onderbouwing in de stukken van de TAW voor het verwijderen van houtachtige gewassen niet op alle punten even sterk is. Dit maakt dat er twijfels blijven bestaan over de noodzaak om in alle gevallen beplanting weg te halen op grond van de gehanteerde criteria. De Commissie onderkent echter dat het onmogelijk is om op korte termijn meer informatie te krijgen over voor- en nadelen van houtige gewassen op en langs dijken. Voor zover kan worden nagegaan is hier nog geen gedegen onderzoek naar gedaan. Gezien de voor fundamenteel onderzoek benodigde tijd en het krappe tijdschema waarbinnen de dijkversterkingen moeten worden afgerond, zal de versterking daarom op basis van de huidige inzichten van de TAW moeten worden uitgevoerd. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Harry Dijkstra
prof. dr. Karl├Ę Sykora
ing. Jan Westerhoven

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Ruis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wold en Wieden

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018