917. Dijkverbetering achter Ramspol, Vechterweerd - Zwartsluis

Het waterschap Groot Salland wil de dijken in het gebied achter de nog aan te leggen keersluis bij Ramspol verbeteren. Eén van de deelgebieden waar werkzaamheden zullen plaatsvinden is het traject Vechterweerd − Zwartsluis. Over een grote lengte voldoen de dijken niet aan de veiligheidseisen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-11-1997 Datum kennisgeving
17-11-1997 Ter inzage legging van de informatie
26-01-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
24-11-1999 Kennisgeving MER
24-11-1999 Ter inzage legging MER
22-02-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De initiatiefnemer heeft gelijktijdig startnotities voor zes dijkverbeteringsprojecten inge diend. Het bevoegd gezag heeft in één brief aan de Com missie verzocht advies uit te brengen over de richtlijnen voor de zes op te stellen milieueffectrapporten. Er zijn drie werk groepen van de Commissie ingesteld die zich elk hebben bezig gehouden met de advisering over twee deelgebieden. Dit richtlijnenadvies is opgesteld voor deelgebied Vechterweerd - Zwartsluis en Vechterweerd - Zwolle. 

Aanvankelijk concludeerde de Commissie dat in het MER niet alle essentiële informatie aanwezig is. In de memo’s die als bijlage van het toetsingsadvies zijn opgenomen wordt hier inhoudelijk op ingegaan. Vervolgens bleek dat initiatiefnemer voornemens was de voorgenomen activiteit op een paar relevante onderdelen anders uit te voeren dan in het MER was beschreven. Deze nieuwe informatie is vastgelegd in een Nota van Wijzigingen en in de Reactienota. In overleg met bevoegd gezag en initiatiefnemer heeft de Commissie besloten deze twee documenten als de formele aanvulling te beschouwen. Een belangrijke overweging hierbij was dat wanneer een aparte aanvulling moest worden opgesteld, het toetsingsadvies niet voor de vergadering van de Coördinatiecommissie voor dijkverbeteringsplannen zou kunnen zijn opgesteld.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gyula Flóriàn
ing. Dick Hamhuis
dr. Cees Kwakernaak
drs. Gerda van Laar-Melchior

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Ruis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Groot Salland

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007