919. Dijkverbetering achter Ramspol, deelgebied Zwolle

Het waterschap Groot Salland wil de dijken in het gebied achter Ramspol verbeteren. Een deelgebied waar werkzaamheden zullen plaatsvinden is Zwolle. De dijken voldoen niet aan de veiligheidseisen. Bij het voornemen wordt uitgegaan van de realisatie van de balgstuw Ramspol.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-11-1997 Datum kennisgeving
17-11-1997 Ter inzage legging van de informatie
23-01-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
14-10-1999 Kennisgeving MER
14-10-1999 Ter inzage legging MER
06-12-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Zie Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Dijkverbetering Achter Ramspol Zwolle, deeltraject Holtenbroek. Commissie voor de milieueffectrapportage, 919-94, 30 november 1999. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Erik-Jan Brans
drs. Jacques Leemans
ir. Tony van der Meulen
ir. Dico van Ooijen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Groot Salland

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018