921. Zandwinning Oosterweilanden

Het gebied Oosterweilanden in de gemeente Twenterand is door de provincie Overijssel aangewezen als winzone voor de gebundelde diepwinning van beton- en metselzand. De V.O.F. Oosterweilanden is voornemens om een ontgrondingenvergunning aan te vragen voor de ontwikkeling van een winplaats in deze winzone van ten minste 100 hectare.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-11-1997 Datum kennisgeving
25-11-1997 Ter inzage legging van de informatie
16-02-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
16-04-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
17-04-2009 Kennisgeving MER
17-04-2009 Ter inzage legging MER
aanvulling
29-09-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
08-10-2009 Kennisgeving MER
08-10-2009 Ter inzage legging MER
06-11-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenadvies
De Commissie adviseerde om in het MER: 

  • aandacht te besteden aan de consequenties van de recente bijstelling van de provinciale taakstelling voor de winning van beton- en metselzand;
  • de omvang van de winning, de te winnen hoeveelheid zand (in tonnen), de maximale windiepte en de fasering (maximale tijdsduur) helder aan te geven;
  • ten minste één minimum- en één maximumscenario te werken als er geen duidelijkheid bestaat over de hoeveelheden te winnen zand die gewonnen zal gaan worden, moet gewerkt;
  • een of meerdere varianten op de herinrichting te ontwikkelen en op basis daarvan een beperkt aantal integrale alternatieven te ontwikkelen;
  • bijzondere aandacht te besteden aan de milieugevolgen voor het natuurgebied De Fayersheide en maatregelen om deze gevolgen te beperken;
  • bijzondere aandacht te besteden aan de gevolgen voor het woon- en leefmilieu (geluidhinder, stofhinder, verkeersoverlast, barrièrewerking en verkeersveiligheid).

Toetsing van het MER
Bij toetsing van het MER kwam de Commissie tot de conclusie dat er informatie in het MER ontbrak, die essentieel is voor de besluitvorming over de ontgrondingsvergunning. Zo vond de Commissie de onderbouwing van nut en noodzaak en de locatiekeuze voor de zandwinning onvoldoende onderbouwd en voldeed het meest milieuvriendelijk alternatief niet.  Daarop heeft de initiatiefnemer aanvullende informatie aangeleverd. Het MER en de aanvullingen tezamen leveren voldoende informatie voor de besluitvorming.

Uit het MER en de aanvullingen blijkt dat de zandwinning negatieve gevolgen kan hebben voor het verdroogde natuurgebied 'Fayersheide'. In de aanvulling op het MER is een aanzet gegeven voor maatregelen die deze gevolgen kunnen voorkomen en die een bijdrage kunnen leveren aan herstel van het gebied. Er is nog wel nader onderzoek nodig om vast te stellen welke maatregelen (tijdens en na afloop van de winning) het meest effectief zijn. De aanvulling op het MER geeft ook meer inzicht in de cumulatie van geluidhinder en het effect van geluidbeperkende maatregelen.

Nut en noodzaak en locatiekeuze zijn beknopt onderbouwd. De in het MER onderzochte alternatieven verschillen weinig van elkaar. Dat komt omdat in het voortraject al diverse keuzes zijn gemaakt, in samenhang met andere ontwikkelingen in het gebied. De gemaakte keuzes zijn echter nog niet in formele besluiten vastgelegd. De verantwoording van deze keuzes zal moeten plaatsvinden in de komende bestemmingsplanprocedures.  

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Harry Boukes
ing. Nico Faber
ing. Dick Hamhuis
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
VOF Oosterweilanden

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018