926. Bedrijventerrein Hoeksche Waard

De provincie wil het planlogisch mogelijk maken om een locatie in de Hoeksche Waard voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein van 250 hectare netto te ontwikkelen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-12-1997 Datum kennisgeving
23-12-1997 Ter inzage legging van de informatie
09-03-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
03-09-1998 Kennisgeving MER
03-09-1998 Ter inzage legging MER
02-02-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft in haar richtlijnenadvies geadviseerd om bij de beschrijving van de mi lieugevolgen in het MER de nadruk te leggen op de toename van de verkeersstromen en, vanwege het huidige open karakter van de Hoeksche Waard, op de landschappelijke inpassing en de (geo-)hydrologische gevolgen. Tijdens de toetsing heeft de Commissie enige essentiële tekortkomingen in het MER gesignaleerd. Op 24 november 1998 zijn deze met het bevoegde gezag en de initiatiefnemer besproken. De gesignaleerde tekortkomingen zijn samengevat in een notitie van 27 november 1998. Het toetsingsadvies is opgeschort om de initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen een aanvulling op te stellen. Op 11 januari 1999 heeft de Commissie de aanvulling op het MER ontvangen. In haar positieve toetsingsadvies heeft de Commissie een aantal belangrijke aanbevelingen voor de verdere besluitvorming gedaan. Als gekozen wordt voor locatie Noord, dan zullen milieugevolgen van transport over water nog beschreven moeten worden. Bij de verdere planvorming zal rekening gehouden moeten worden met de inpassing van de Oud-Beijerlandse kreek, onderzoek naar de effecten van nieuwe infrastructuur en mogelijkheden voor openbaar of collectief vervoer. Op bestemmingsplanniveau zal men aandacht moeten besteden aan geluidzonering en aan het garanderen van een duurzame inrichting van het bedrijventerrein. 

In augustus 2001 werd bekend dat de gemeenten in de Hoeksche Waard in een reactie op het voornemen van minister Pronk van VROM van om de Hoeksche Waard een Nationaal Landschap te maken, aangaven een gebiedsvisie te gaan maken. Daarin zou het streven naar het Nationaal Landschap centraal staan, maar zou ter bekostiging van de plannen ook ruimte voor een bedrijventerrein kunnen worden ingebouwd.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs.
ir. Jon van Dijk
drs. Rob Mooren
drs. Nico de Rooij
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018