940. Doortrekking Rijksweg A73, Neerbosch - Valburg

Al zo’n dan dertig jaar bestaat het idee om de rijksweg 73 bij Nijmegen niet via een tak naar het westen (bij Ewijk) met de A50 te verbinden, maar naar het noorden met de A15 te verbinden. Dit traject was nog opgenomen als mogelijkheid in het Rijkswegenplan, maar is verdwenen met de komst van SVV2. Vanwege vele grootschalige projecten in de regio Arnhem/Nijmegen (Betuweroute, containeruitwisselpunt en multimodaal transportcentrum, andere bedrijventerreinen, woningbouw zoals de Waalsprong) wordt er een zeer sterke behoefte verwacht aan Waaloverschrijdende infrastructuur. De provincie Gelderland heeft in haar Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan aangegeven dat daarom een doortrekking van rijksweg 73 wenselijk is. Deze wenselijkheid wordt ook uitgesproken in het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan, de Ontwikkelingsvisie van het knooppunt Arnhem/Nijmegen en het ontwerp van het Regionaal Structuurplan.  Op 15 oktober 1996 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat een studie gestart naar de mogelijkheden en consequenties van een verbreding van Rijksweg 50 tussen de knooppunten Grijsoord en Ewijk. Hierbij was duidelijk dat de samenhang tussen beide Waalkruisende verbindingen in beeld gebracht zou moeten worden. In mei 1997 heeft Rijkswaterstaat Oost de nota Samenhang uitgebracht, waaruit blijkt hoe de capaciteitskeuzen van de A50 en die van de doorgetrokken A73, en van de verbindende A15 met elkaar samenhangen. Gezien het feit dat de doortrekking van de A73 niet als Rijksweg wordt beschouwd heeft de provincie het voortouw genomen bij de verdere planvorming. Begin 1998 hebben de provincie, de gemeente Nijmegen, het knooppunt Arnhem/Nijmegen en de Minister van Verkeer en Waterstaat een convenant getekend, waarbij de rolverdeling in beide projecten en de samenwerking en afstemming worden geregeld.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-03-1998 Datum kennisgeving
18-03-1998 Ter inzage legging van de informatie
29-05-1998 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies wordt met name aandacht gevraagd voor de relatie met de A50. Verder wordt voorgesteld om de alternatievenontwikkeling via trechtering te laten plaatsvinden; eerst het beschrijven van oplossingsrichtingen (waarbij ook gehele of gedeeltelijke aanleg in een tunnel en de stadsbrug bij Nijmegen als oplossingen worden meegenomen), beoordelen op hun effectiviteit en vervolgens te filteren tot alternatieven. 

In de aanbiedingsbrief wordt aandacht gevraagd voor de mogelijke gevolgen van het initiatief voor het gedeelte van de A15 tussen de A50 en de A73 en de ontwikkeling van een stadsbrug. Beide activiteiten behoren niet tot de competentie van de initiatiefnemer (voor de A15 is dit Rijkswaterstaat Directie Oost en voor de stadsbrug de gemeente Nijmegen).

GS hebben op 18 augustus 1998 besloten dat zowel een tunnel als een derde brug over de Waal in het MER tot de bestuderen mogelijkheden moeten worden gerekend.

Het MER wordt in 2002 verwacht (samen met verbreding A50).

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Peter van den Dries
dr. ir. Evert de Ruiter
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gelderland

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018