941. Herinrichting Zuidwolde-Zuid

De voorgenomen activiteit betreft de herinrichting voor het landelijk gebied Zuidwolde-Zuid. De oppervlakte bedraagt circa 2620 ha.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-03-1998 Datum kennisgeving
18-03-1998 Ter inzage legging van de informatie
04-09-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
02-04-2002 Kennisgeving MER
02-04-2002 Ter inzage legging MER
Toetsing a
07-11-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

De Landinrichtingscommissie voor de herinrichting Zuidwolde-Zuid heeft een gecombineerd voorontwerpplan/milieueffectrapport (VOP/MER) opgesteld voor herinrichting van het gebied Zuidwolde-Zuid. Het gebied heeft een omvang van ca. 2620 ha. Binnen het gebied ligt de huidige boven- en middenloop van het Reestdal.  

De Commissie vroeg in haar richtlijnenadvies speciale aandacht voor:

- de beschrijving van het beleidskader waarbinnen de planvorming plaats dient te vinden, aangezien dit beleidskader de ruimte voor alternatieven sterk beperkt;

- de beschrijving van het hydrologisch systeem;

- het vaststellen van de nog te begrenzen relatienotahectares in het gebied Paardesla gen/Schrapveen;

- de mogelijkheden tot verondiepen/verbreden van de Reestvervangende Leiding;

- het herstellen van historische vloeiweiden in de reservaatsgebieden;

- het verhogen van recreatieve belevingswaarden;

  • bij de ontwikkeling van het mma uit te gaan van de doelstellingen voor natuur en daarbij de toevoer van gebiedsvreemd water door de Reest uit te sluiten.
In de definitieve richtlijnen zijn de hoofdpunten integraal overgenomen. Enkele onderdelen zijn niet overgenomen w.o. het kritisch bezien van het beschikbare kaartmateriaal over het watersysteem, bij het mma ook in landbouwgebieden zoveel mogelijk herstel van kwelafhank elijke vegetaties nastreven en het aangeven van de verschillen in duurzaamheid van de alternatieven.

 

Tijdens de toetsing concludeerde de Commissie dat essentiële informatie informatie in het MER ontbrak om te kunnen beoordelen of verdergaande verbeteringen en met name het meest milieuvriendelijk alternatief voldoende waren uitgewerkt. Het ging daarbij om het ontbreken van:

  • een goede hydrologische systeemanalyse met daaraan gekoppelde maatregelen om de ecologische doelstelling voor het beekdal te realiseren;
  • concrete kwantitatieve informatie over de huidige en toekomstige recreatie intensiteit met daaraan gekoppelde voorzieningen.
 

Het daarop verrichtte aanvullende hydrologische systeemonderzoek geeft meer inzicht in de waterhuishouding in het gebied. Echter onzekerheid over het gedrag van het complexe hydrologische systeem blijft bestaan. Daarnaast interpreteert de Commissie de informatie in het MER + aanvulling anders dan de initiatiefnemer. Zij heeft haar analyse bij het advies gevoegd. De Commissie concludeert dat het MER te samen met de aanvulling en de door haar toegevoegde analyse van het waterhuishoudkundige systeem voldoende informatie bieden voor de besluitvorming en verdere planuitwerking. Het advies bevat de volgende aanbevelingen voor de verdere planuitwerking:

  • bij het dempen van sloten rekening te houden met de aanwezigheid van kleinere lokale deelsystemen, die een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van kwel naar de Reest en het maaiveld in het Reestdal;
  • maatregelen in overweging te nemen, die de infiltratie voorkomt van gebiedsvreemd water op plaatsen waar de RVWL zandruggen doorsnijdt en de voordelen daarvan af te wegen tegen het nadeel van een mogelijk iets lagere grondwaterstand in het Reestdal.
  • na te gaan in hoeverre de ophoging van gronden kan leiden tot een verslechterde afwatering van de aangrenzende gebieden en zonodig te overwegen aan deze gronden andere functies toe te kennen, dan wel andere inrichtingsmaatregelen te treffen;
  • na te gaan of realisatie van sulfaatreducerende bekkens een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de waterkwaliteit in het beekdal.
 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Aarts
drs. Gert Jan Baaijens
Henny Kromhout
ir. Ton van der Maarel
ing. Veenendaal

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zuidwolde-Zuid

Bevoegd gezag
Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018