945. Bijstoken biomassa in kolengestookte eenheid 12 Borssele

De N.V. Elektriciteitsproductiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) heeft plannen ontwikkeld om in haar kolengestookte eenheid 12 van de centrale Borssele te Borsele maximaal 120 kton biomassa (droge stof) per jaar bij te stoken. De elektriciteitsproductie zal op hetzelfde peil gehandhaafd blijven. Eenheid 12 Borssele heeft een elektrisch vermogen van 403 MWe en zal volgens de huidige planning in bedrijf zijn tot 2013. Onder biomassa wordt hier verstaan: stoffen met een organisch karakter, van plantaardige of dierlijke oorsprong. In eerste instantie zal het gaan om rioolwaterzuiveringsslib, papierslib en hout.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-04-1998 Datum kennisgeving
22-04-1998 Ter inzage legging van de informatie
26-06-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
17-03-1999 Kennisgeving MER
17-03-1999 Ter inzage legging MER
11-05-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In haar richtlijnenadvies, dat compleet is overgenomen in de richtlijnen van de provincie, heeft de Commissie speciale aandacht gevraagd voor de volgende drie punten. Allereerst moeten in het toetsingskader ook de emissie-eisen uit het Besluit Luchtemissies Afvalverbranding opgenomen worden. Verder dienen naast de totale emissies van de elektriciteitscentrale ook de aan het bijstoken toe te schrijven emissies gepresenteerd te worden om vergelijking met verwerking van biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie mogelijk te maken. Tenslotte moet voor buitenlandse biomassastromen een integrale afweging van de milieuaspecten plaatsvinden. Tijdens de toetsing heeft de Commissie een aantal essentiële tekortkomingen gesignaleerd met betrekking tot de hoofdpunten. Op 12 april heeft een deskundigenoverleg plaatsgevonden tussen het be voeg de gezag, de initiatiefnemer en de Commissie, waarin de Commissie de door haar geconstateerde tekortkomingen in het MER heeft toegelicht aan de hand van een discussienotitie en de initiatief nemer en het bevoegde gezag hun zienswijze hebben kunnen geven. De initiatiefnemer is door het bevoegde gezag in de gelegenheid gesteld om op een aantal punten een toelichting op het MER te geven in de vorm van een aanvulling op het MER. Op 20 april 1999 heeft de Commissie de aanvulling ontvangen. Over het MER inclusief de aanvulling heeft de Commissie een positief toetsingsadvies uitgebracht.

Bij brief van 18 oktober 1999 heeft de Commissie een aanvulling op de vergunningaanvraag Wm van de initiatiefnemer ontvangen via het bevoegde gezag. Hierin zag zij geen aanleiding om haar toetsingsadvies te herzien. De vergunning is op 7 april 2000 verleend.

In september 2000 is een nieuwe m.e.r.-procedure gestart voor het bijstoken van biomassa en afvalstoffen in kolengestookte eenheid 12 Borssele.

Op 29 augustus 2000 heeft de provincie toestemming verleend om 50 kton tunka (‘natuurlijk product’, ‘organische reststroom’; ‘schone biomassa’) mee te stoken in kolengestookte eenheid 12 Borssele ter vervanging van steenkool. In november van hetzelfde jaar werd het bedrijfshandboek biomassa van EPZ goedgekeurd. Op 21 december 2000 werd toestemming verleend om op jaarbasis 30 kton pluimveemest en 10 kton vethoudende bentoniet.

Op 2 mei 2001 gaf de provincie toestemming voor het bijstoken van 5 kton graszaadschoonsel en op 30 mei 2001 voor het bijstoken van 1 kton maïs op jaarbasis. Op 22 augustus 2001 heeft de provincie eveneens toestemming gegeven om op jaarbasis 5 kton graszaadschoonsel en 30 kton diermeel van Rendac mee te stoken, omdat de provincie van oordeel was dat deze materialen in de vergunningvoorschriften pasten.

Op 1 november 2001 gaf de provincie Essent Energie (EPZ) toestemming om op jaarbasis circa 30 kton palmschilfers mee te stoken in eenheid 12 Borssele. Zij was van mening dat de aangeleverde informatie voldeed aan de voorschriften van de vergunning en dat er sprake was van een milieuhygiënische verwerking van palmschilfers die paste binnen de vigerende milieuvergunning.

Op 20 februari 2001 en op 19 november 2001 heeft de provincie goedkeuring verleend aan aanpassingen van het bedrijfshandboek Biomassa Vestiging Borssele. In februari betrof het een aanpassing in de werkwijze. In de aanpassing van november zijn kwaliteitsgegevens voor tunka, graszaadschoonsel, maïs en diermeel opgenomen.

Op 7 januari 2002 heeft de provincie toestemming gegeven om op jaarbasis 50 kton citruspulppellets mee te stoken in kolengestookte eenheid 12 Borssele en op 14 januari om op jaarbasis circa 50 kton ONF-brandstof mee te stoken in dezelfde eenheid.

Op 30 mei 2002 is goedkeuring verleend voor het meestoken van 1 kton mais op jaarbasis in de kolengestookte eenheid 12. De uitbreiding van deze hoeveelheid tot 5 kton per jaar is eveneens goedgekeurd bij besluit van 16 juli 2002. Op dezelfde datum heeft de provincie toestemming verleend voor het meestoken van 30 kton olijfpittenpulp in eenheid 12.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ir. Jan Willem Assink
ir. Wim van Doorn

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid Nederland EPZ

Bevoegd gezag
Zeeland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Belgium; Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 12 feb 2008