946. Uitbreiding verwerkingscapaciteit Restex Bergum

Bij Restex Bergum worden dierlijke en plantaardige oliën en vetten en vethoudend afvalwater verwerkt tot vet, water en vaste (organische) stof. Restex wil de vergunde verwerkingscapaciteit voor oliën, vetten en vethoudend afval uitbreiden van 15.000 naar 40.000 ton/jaar. Het aanbod van vetten, oliën en vethoudend afvalwater is afkomstig uit heel Nederland. Restex is een 100% dochterbedrijf van het destructiebedrijf Rendac Bergum en de verwerking vindt plaats op het bedrijfsterrein van Rendac Bergum in Sumar, zodat gebruik gemaakt kan worden van al bij Rendac aanwezige faciliteiten. Zo wordt bij het productieproces van Restex gebruik gemaakt van de voor Rendac opgewekte elektriciteit (wkk) en stoom, en restwarmte van het productieproces van Rendac. De bij Restex vrijkomende luchtstroom en het afvalwater van Restex worden door Rendac verwerkt.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-04-1998 Datum kennisgeving
28-04-1998 Ter inzage legging van de informatie
29-06-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
24-02-2000 Kennisgeving MER
24-02-2000 Ter inzage legging MER
19-04-2000 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Door de wijziging van het m.e.r. besluit geldt voor de uitbreiding van de activiteiten van Restex geen m.e.r.-plicht meer. Restex heeft in overleg met bevoegd gezag en de ministeries van VROM en LNV besloten om door te gaan met de m.e.r.-procedure op vrijwillige basis. Op grond van het overgangsrecht kan betwijfeld worden of er niet sprake zou zijn van een voortzetting van de verplichte procedure. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ing. Rob Faasen
ing. Stufkens

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rendac Bergum B.V.

Bevoegd gezag
Fryslan
Waterschap Friesland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018