956. Emergoproject in de light hydrocarbonsfabriek Dow Terneuzen

Dow Benelux N.V. heeft het voornemen om de productiecapaciteit van de kraakinstallatie in het Light Hydrocarbons fabriekscomplex (LCH complex) van de vestiging in Terneuzen te vergroten met een capaciteit van 600.000 ton tot 1.700.000 ton ethyleen per jaar. Daartoe zal de capaciteit van de twee bestaande naftakrakers worden vergroot.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-06-1998 Datum kennisgeving
11-06-1998 Ter inzage legging van de informatie
02-09-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
25-02-1999 Kennisgeving MER
25-02-1999 Ter inzage legging MER
Toetsing a
29-04-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft tijdens de toetsing geconstateerd dat het MER op enkele onderdelen onduidelijk was. Zij heeft schriftelijk vragen gesteld aan de initiatiefnemer ten aanzien van de energie-efficiëntie van nieuwe en omgebouwde fornuizen en de mogelijkheid voor fakkelgas recovery, emissies van NOx en benzeen, afbreekbaarheid van polyaldolen, de hoeveelheid en de chemische samenstelling van conditioneringsmiddelen die in de Westerschelde kunnen komen, de procedure bij lekkage in het koelwatersystemen, de emissies met de koelwaterspui en de maat regelen ter beperking van de waterlozing en het externe risico bij ongevallenscenario's. Hierop is door de initiatiefnemer schriftelijke informatie verschaft die door de Commissie bij de toetsing is betrokken. De Commissie achtte het MER met de extra informatie voldoende voor de besluitvorming. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
ir. Henk Buijtenhek
drs. Joost van der Pluijm
ir. van der Schaaf

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: dr. Janny van der Heijden

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
DOW Terneuzen

Bevoegd gezag
Zeeland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.6 tot 1-4-2011: Oprichting geïntegreerde chemische installatie

Bijgewerkt op: 31 aug 2007