983. Gedeeltelijke intrekking Beschermd-en Staatsnatuurmonument Oeverlanden langs de Linge

De activiteit omvat de aanleg van de Betuweroute door "Oeverlanden langs de Linge" dat zowel de status van Beschermd Natuurmonument als van Staatsnatuurmonument heeft.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-10-1998 Datum kennisgeving
07-10-1998 Ter inzage legging van de informatie
04-12-1998 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-06-1999 Kennisgeving MER
01-06-1999 Ter inzage legging MER
Toetsing a
14-09-1999 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tussen de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn bestaat een belangrijke koppeling: de Habitatrichtlijn stelt dat voor de gebieden die vallen onder de werking van de Vogelrichtlijn de beschermingsformules van de Habitatrichtlijn van toepassing zijn.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gert Kroon
mr. de Laat
prof. dr. Nienhuis

Voorzitter: dr. Dick Tommel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NS Railinfrabeheer

Bevoegd gezag
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C28.0 tot 1-4-2011: Natuurmonument: intrekking aanwijzing

Bijgewerkt op: 21 aug 2019