985. Woningbouwlocatie Drielanden-zuid en Drielanden-west

De gemeente Harderwijk wil, uitgaande van de Ontwikkelingsvisie Harderwijk (maart 1998), de woningbouwlocaties Drielanden-zuid (ongeveer 900 woningen) en Drielanden-west (ongeveer 1.700 woningen) ontwikkelen voor woningbouw en bijbehorende voorzieningen en infrastructuur.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-10-1998 Datum kennisgeving
07-10-1998 Ter inzage legging van de informatie
09-12-1998 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
21-04-1999 Kennisgeving MER
21-04-1999 Ter inzage legging MER
27-07-1999 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Nadat de gemeente Harderwijk om verlenging van de toetsingsfase had gevraagd, om extra informatie aan de Commissie te kunnen aanleveren, heeft de Commissie geoordeeld dat in het MER inclusief de Aanbiedingsnotitie en de Bijlage bij de Aanbiedingsnotitie, voldoende essentiële informatie terug te vinden is. Daarbij heeft de Commissie zich kritisch uitgelaten over de gevolgde procedure – die nauwelijks ruimte liet voor het ontwikkelen van echte alternatieven – alsmede over leesbaarheid van de MER-documenten (MER + Aanbiedingsnotitie + Bijlage bij de Aanbiedingsnotitie). De mogelijkheden die een m.e.r.-procedure biedt zijn daar door niet optimaal benut. Inhoudelijk heeft de Commissie gewezen op aandachtspunten ten aanzien van fasering, ecologie en verkeer & vervoer. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Chaja Heyning
ing. Paul Peeters
dr. Diana Prins

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Harderwijk

Bevoegd gezag
Harderwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018