ECLI:NL:RBNNE:2016:2021

Betreft Omgevingsvergunning Noblesse Proteins
Datum uitspraak 25-04-2016
Rechtsprekende instantie  Rechtbank
Proceduresoort Eerste aanleg - enkelvoudig
Trefwoorden m.e.r.-beoordeling, drempelwaarde, Midden-Drenthe
Bronnen vindplaats

Zaaknummer LEE 15-2803

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Als een activiteit onder meerdere categorieën van de D-lijst van de bijlage bij het Besluit m.e.r. valt, is voor de inhoud van de m.e.r.-beoordeling niet relevant welke categorie de grondslag heeft gevormd voor de m.e.r.-beoordeling.

Casus

Op 1 juni 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe een omgevingsvergunning verleend aan Noblesse Proteins bv (hierna: vergunninghouder) voor het oprichten, veranderen of veranderen van de werking van of het in werking hebben van een inrichting. Vergunninghouder exploiteert een inrichting voor de verwerking van dierlijke bijproducten. De omgevingsvergunning ziet op diverse wijzigingen, waaronder het wijzigen en vergroten van de opslag van vetten, het realiseren van een buffer voor afvalwater en het plaatsen van een flashtank voor condensaat.

Appellanten voeren aan dat ten onrechte een vormvrije m.e.r.-beoordeling is gedaan. Zij wijzen erop dat de inrichting is aan te merken als een inrichting voor de verwijdering van afval als bedoeld in categorie D18.1 van de bijlage bij het Besluit m.e.r.

Overwegingen van de bestuursrechter
De rechtbank constateert dat het college de inrichting heeft aangemerkt als een inrichting die valt onder de omschrijving van categorie D35 van die bijlage. Onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 december 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU7874, overweegt de rechtbank dat als een inrichting tevens onder een andere categorie van de D-lijst valt, dat niet tot gevolg heeft dat de m.e.r.-beoordeling op een onjuiste grondslag is gebaseerd.

In dit geval wordt de drempelwaarde van kolom 2 van categorie D35 niet overschreden en blijkt uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling dat geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Uitspraak
De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.