ECLI:NL:RVS:2002:AE5990

Betreft Grondwateronttrekking vanwege kalksteenwinning te St. Pieter
Datum uitspraak 31-07-2002
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden grondwaterwinning, grondwater, kalksteen, grondwateronttrekking
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 200004938/1

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

Als direct duidelijk is dat niet voldaan wordt aan de omschrijving van een activiteit in de bijlage bij het Besluit m.e.r. (kolom 1), is verder onderzoek naar een eventuele m.e.r.-plicht op basis van de criteria behorend bij de activiteit (kolom 2) niet nodig.

Casus

Ten behoeve van de winning van kalksteen is aan ENCI-Maastricht B.V. een vergunning onder voorwaarden verleend voor het onttrekken van grondwater. In beroep wordt aangevoerd dat een MER opgesteld had moeten worden in verband met de daling van het streefpeil van oppervlakte wateren.
Volgens de Afdeling treft deze beroepsgrond geen doel. De Afdeling stelt dat in dit geval geen sprake is van een structurele verlaging van het streefpeil van oppervlaktewater zodat het opstellen van een MER niet verplicht is op grond van activiteit C.27.3 van het Besluit m.e.r. 1994. Dit wordt verder niet beargumenteerd door de Afdeling.