ECLI:NL:RVS:2003:AF8308

Betreft Toeristische recreatieve ontwikkelingen waaronder een discotheek te Almere
Datum uitspraak 07-05-2003
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden Almere, recreatiegebieden, milieueffectrapportage-plicht (MER-plicht), recreatie
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 200203500/1

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

Een discotheek is ook een recreatieve voorziening. Bij het bepalen van de bezoekersaantallen mag niet alleen worden afgegaan op de cijfers van de exploitant, maar moet ook gekeken worden naar wat redelijkerwijs mogelijk wordt gemaakt door het voorliggende plan.

Casus

Het bestemmingsplan heeft als doel de toeristisch recreatieve ontwikkeling bij de voormalige zandwinplas 'het Weerwater' mogelijk te maken, met daarbij de realisatie van onder meer een nieuwe discotheek. De gemeenteraad verwacht dat daar 206.000 bezoekers op af zullen komen. Maar het betreft een grootschalige discotheek met een regionale functie. De gemeenteraad heeft zich voor wat betreft de bezoekersaantallen gebaseerd op het ondernemingsplan. Maar er dient gekeken te worden naar wat redelijkerwijs mag worden verwacht. Gegeven de grote capaciteit van het gebouw is geenszins uitgesloten dat het aantal bezoekers de drempel van de m.e.r.-beoordelingsplicht en wellicht zelfs van de m.e.r.-plicht zal overschrijden. Door enkel uit te gaan van het door de exploitant opgegeven aantal acht de Afdeling het plan in strijd met de wet.