ECLI:NL:RVS:2004:AQ7468

Betreft Bestemmingsplan "Bangert en Oosterpolder" te Hoorn
Datum uitspraak 25-08-2004
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden Hoorn, bestemmingsplannen, milieueffectrapportage-plicht (MER-plicht), bebouwde kom, woningbouw, stedelijke ontwikkeling
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 200304332/1
JM 2004, 109 met noot Pieters

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

Een gebied met een overwegend agrarische karakter dient voor de toepassing van de m.e.r.-plicht te worden beschouwd als liggend buiten de bebouwde kom.

Casus

De Gemeente Hoorn had het bestemmingsplan ‘Bangert en Oosterpolder’ vastgesteld. Dit plan heeft betrekking op de bouw van 3300 woningen op gronden in gemengd gebied (dus zowel bebouwde kom als buiten bebouwde komgebieden). Wel heeft het open, agrarische karakter de overhand. Nu dit zo is, moet het er voor de toepassing van het Besluit-m.e.r. voor worden gehouden dat het gaat om een gebied dat is gesitueerd buiten de bebouwde kom. Dat zich in het plangebied reeds enkele linten met bestaande bebouwing bevinden, doet hieraan niets af.