ECLI:NL:RVS:2007:BB2496

Betreft Varkenshouderij Creil (Noordoostpolder)
Datum uitspraak 24-08-2007
Rechtsprekende instantie  Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Voorlopige voorziening
Trefwoorden m.e.r.-beoordelingsplicht, uitbreiding, veehouderij, varkenshouderij, Noordoostpolder, intensieve veehouderij
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 200704891/1
JM 2007, 150 met noot Pieters

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

Uitbreidingen van varkenshouderijen die qua omvang groter zijn dan de drempelwaarden zoals genoemd in de C-lijst zijn m.e.r.-plichtig.

Casus

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland (GS) heeft de ingediende aanvraag om een revisievergunning door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Zuiderzee B.V.” inzake een varkenshouderij buiten behandeling gelaten. Tegen dit besluit heeft Zuiderzee BV bezwaar gemaakt en heeft de Voorzitter verzocht om een tijdelijke voorziening te treffen. Zuiderzee BV betoogt dat GS ten onrechte de door haar ingediende aanvraag om vergunning buiten behandeling heeft gelaten. De reden was dat er door de indiener geen milieueffectrapport was opgesteld en overgelegd, aangezien het hier ging om een inrichting met meer dan 3.000 plaatsen voor mestvarkens.

Overwegingen van de voorzitter
Naar het oordeel van de voorzitter volgt uit de tekst van het Besluit m.e.r. 1994 dat bij een voorgenomen uitbreiding van een veehouderij het opstellen van een milieueffectrapport eerst verplicht is indien die uitbreiding - en dus niet de gehele inrichting - meer dan 3.000 mestvarkens omvat.
De aanvraag om vergunning heeft betrekking op het houden van 11.520 mestvarkens. Bij de voor de inrichting geldende vergunning(en) zijn 9.768 mestvarkens vergund. Het aantal te houden mestvarkens neemt dan ook toe met 1.752. Derhalve wordt niet voldaan aan de drempelwaarde van 3.000 mestvarkens. GS heeft de aanvraag om vergunning ten onrechte buiten behandeling gelaten.

Uitspraak
De vergunning wordt wordt geschorst. Er is geen uitspraak (meer) gedaan in hoofdzaak.