ECLI:NL:RVS:2008:BG4085

Betreft Bestemmingsplan "Om de Haenen", Teteringen
Datum uitspraak 12-11-2008
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden woningbouw, Teteringen, bestemmingsplannen, autonome ontwikkeling, waardevastheidstoets
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 200706676/1
JM 2009, 9 met noot Poortinga

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • De milieugevolgen van ontwikkelingen waarover een besluit is genomen, moeten meegenomen worden in de autonome ontwikkeling in het MER.
  • De milieugevolgen van ontwikkelingen waarover nog geen besluit is genomen, hoeven niet meegenomen te worden in de autonome ontwikkeling. Zij kunnen in beeld worden gebracht door middel van een ‘waardevastheidstoets’ (zie hieronder voor definitie).

Uit de uitspraak blijkt overigens niet of de waardevastheidstoets in alle gevallen toegepast kan worden. De Commissie m.e.r. kan zich voorstellen dat in het geval een geplande ontwikkeling een grote impact kan hebben op het voornemen, bijvoorbeeld op de nut en noodzaak-discussie, het beter is om te werken met een extra scenario voor de autonome ontwikkeling.

Casus

Het bestemmingsplan “Om de Haenen” is vastgesteld en goedgekeurd. Het plan voorziet in de bouw van 532 woningen aan de buitenrand van Teteringen. Inmiddels zijn via een vrijstellingsprocedure reeds 343 woningen gerealiseerd. In totaal is de bouw van ongeveer 2770 woningen voorzien ten noordoosten en ten zuidwesten van de kern Teteringen.

In de beroepsprocedure is betoogd dat in het MER ten onrechte geen rekening is gehouden met een aantal voorziene ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied. Over deze ontwikkeling is nog geen besluit genomen, maar zij zullen leiden tot een toename van het aantal verkeersbewegingen.

Overwegingen van de bestuursrechter
De bestuursrechter overweegt dat in het MER gewerkt is met een Nulalternatief. In dit alternatief wordt er vanuit gegaan dat de woningen uit het ter discussie staande bestemmingsplan nog niet zijn gerealiseerd. Wat betreft de regionale ontwikkelingen gaat het Nulalternatief uit van vastgestelde plannen. Een aantal geplande ontwikkelingen is niet meegenomen in het Nulalternatief, omdat daarover nog geen besluit is genomen. De kans is groot dat deze ontwikkelingen in de nabije toekomst gerealiseerd worden. Zij kunnen consequenties hebben voor het functioneren van de in het MER beschreven ontsluitingsvarianten. Om deze consequenties in beeld te brengen, is een waardevastheidstoets uitgevoerd. Dit houdt in dat is nagegaan of de ontsluitingsvarianten nog optimaal blijven functioneren na realisatie van de geplande ontwikkelingen. Uit de waardevastheidstoets blijkt dat de verkeersintensiteit licht kan toenemen, maar dat de gekozen variant op dezelfde wijze blijft functioneren als in de situatie waarbij geen rekening is gehouden met de geplande ontwikkelingen.

De bestuursrechter stelt dat uit het MER blijkt dat rekening is gehouden met regionale ontwikkelingen waarover een besluit is genomen. Ook stelt hij dat met een waardevastheidstoets is ingegaan op geplande ontwikkelingen waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Het MER is wat dat betreft volledig.

Uitspraak
De beroepsgrond is ongegrond.