ECLI:NL:RVS:2009:BJ6634

Betreft Asbesthoudende afvalstoffen Industrieterrein Hessenpoort te Zwolle
Datum uitspraak 02-09-2009
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden asbest, afvalstoffen, Zwolle, m.e.r.-beoordelingsplicht, maximale mogelijkheden
Bronnen vindplaats Zaaknummer 200805535/1/M1

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Indien de drempelwaarde wordt overschreden, is het maken van een MER/ een m.e.r.-beoordeling verplicht.
  • Bij de beoordeling van de m.e.r.(-beoordelings)plicht moet uitgegaan worden van hetgeen de vergunning maximaal mogelijk maakt.

Casus

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel heeft een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de op- en overslag en bewerking en verwerking van afvalstoffen op industrieterrein Hessenpoort te Zwolle. Binnen de inrichting mag onder andere 19.200 ton asbesthoudende stoffen worden bewerkt. Tegen dit besluit is beroep ingesteld. Hierin is aangevoerd dat er ten onrechte geen MER is gemaakt dan wel een m.e.r.-beoordeling is uitgevoerd.

Overwegingen van de bestuursrechter
Voor de beoordeling van de vraag of de drempelwaarde van 100 ton (categorie D21.5) dan wel 200 ton (categorie C21.5) asbest per jaar wordt overschreden, acht de Afdeling de hoeveelheid asbest in de te bewerken asbesthoudende stoffen relevant. Het College is voor de hoeveelheid asbest in gevaarlijke asbesthoudende stoffen uitgegaan van minimaal 10.000 mg/kg. Dit betekent bij een hoeveelheid van 19.200 ton asbesthoudende stoffen minimaal 192 ton asbest. Dit is meer dan de drempelwaarde van 100 ton van categorie D21.5 van de bijlage van het Besluit m.e.r. 1994. Een m.e.r.-beoordeling is dus verplicht. Dat de asbesthoudende stoffen in de praktijk minder asbest zullen bevatten dan 100 ton per jaar en dat het uitgezeefde materiaal als asbestcement dient te worden aangemerkt maakt het oordeel van de Afdeling niet anders. Beslissend is de hoeveelheid asbest die de stoffen volgens de vergunning mogen bevatten. Oftewel, er moet worden uitgegaan van de worst case situatie.

Uitspraak
De Afdeling verklaart het beroep gegrond. De vergunning wordt vernietigd.