ECLI:NL:RVS:2013:1791

Betreft M.e.r.grieven in beroepsprocedure
Datum uitspraak 06-11-2013
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden bestemmingsplannen, Reusel-De Mierden, Almelo
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 201207075/1/R2 en 201302353/1/A4 (zaaknr. 201207075/1/R2)
ECLI:NL:RVS:2013:1925 (zaaknr. 201302353/1/A4)

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • De beroepsgronden dat een MER en een passende beoordeling hadden moeten worden gemaakt, moeten naar voren worden gebracht bij het beroep over het eerste besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Wordt dit eerste besluit vernietigt en wordt vervolgens een reparatiebesluit genomen, dan kunnen deze nieuwe beroepsgronden (in principe) niet meer tegen dat reparatiebesluit worden ingebracht.
  • De beroepsgrond dat een MER had moeten worden opgesteld, kan niet voor het eerst in hoger beroep naar voren worden gebracht. Dit moet al in beroep bij de rechtbank gebeuren.

Casus

Casus 1: Kleine Hoeven 2012
Op 22 mei 2012 heeft de gemeenteraad van Reusel-De Mierden het bestemmingsplan “Kleine Hoeven 2012” vastgesteld. Daarvoor heeft de raad op 20 juli 2010 het bestemmingsplan “Kleine Hoeven 2009” vastgesteld. Dit bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009” is door de Afdeling bij uitspraak van 31 augustus 2011, zaaknr. 201009810/1/R3, vernietigd. Met het bestemmingsplan “Kleine Hoeven 2012” van 22 mei 2012 heeft de raad beoogd het vernietigde besluit te repareren.

Een appellant betoogt dat ten onrechte geen passende beoordeling en geen milieueffectrapport zijn gemaakt. De raad stelt dat deze appellant deze beroepsgronden al tegen het besluit van 20 juli 2010 naar voren had kunnen brengen. Omdat hij dit heeft nagelaten en geen sprake is van relevante wijzigingen kunnen volgens de raad deze beroepsgronden nu niet meer aan de orde komen.

Overwegingen van de bestuursrechter Kleine Hoeven 2012
De Afdeling overweegt dat appellant de beroepsgronden al tegen het besluit van 20 juli 2010 naar voren had kunnen brengen. Dat aan het besluit van 22 mei 2012 de notitie “Actualisatie scan natuurwaarden bestemmingsplan Kleine Hoeven” van 22 maart 2012 ten grondslag is gelegd, maakt dit niet anders. Deze notitie motiveert alleen het bij het besluit van 20 juli 2010 ingenomen standpunt dat een passende beoordeling en een milieueffectrapport niet vereist zijn. Het betoog van appellant richt zich niet tegen deze nadere motivering. Hij had zijn beroepsgronden eerder kunnen aanvoeren.

Uitspraak Kleine Hoeven 2012
Tegen het vaststellingsbesluit zijn meerdere beroepen ingediend. De Afdeling verklaart deze deels niet-ontvankelijk en deels gedeeltelijk gegrond. De Afdeling vernietigt een deel van het vaststellingsbesluit, maar laat de rechtsgevolgen ervan in stand.

Casus 2: omgevingsvergunning Almelo
Op 25 oktober 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van Almelo een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren en in werking hebben van onder meer een transformatorhuisje. Bij uitspraak van 29 januari 2013 heeft de rechtbank Oost-Nederland (zaaknummer 12/1245) het daartegen ingestelde beroep deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard.

In hoger beroep betogen appellanten dat de rechtbank heeft miskend dat ten onrechte geen milieueffectrapportage is opgesteld.

Overwegingen van de bestuursrechter omgevingsvergunning Almelo
De Afdeling stelt dat de beroepsgrond voor het eerst in hoger beroep naar voren is gebracht. Omdat het hoger beroep is gericht tegen de uitspraak van de rechtbank, is de Afdeling van oordeel dat deze beroepsgrond al bij de rechtbank kon worden aangevoerd. Dit hadden appellanten uit een oogpunt van een zorgvuldig en doelmatig gebruik van rechtsmiddelen moeten doen. De beroepsgrond blijft nu in hoger beroep buiten beschouwing.

Uitspraak omgevingsvergunning Almelo
De Afdeling verklaart het hoger beroep voor zover ingesteld door een bepaalde appellant gegrond. Voor het overige wordt het beroep ongegrond verklaard.