ECLI:NL:RVS:2013:38

Betreft Bestemmingsplan Dorado Beach, Bronckhorst
Datum uitspraak 26-06-2013
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden recreatie, bestemmingsplannen, uitbreiding
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 201207945/1/R2
JM 2013, 118 met noot Hoevenaars

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Bij de bepaling of de drempelwaarde uit categorie 10, sub c, van onderdeel D (vakantiedorp) wordt overschreden, moet niet alleen de uitbreiding, maar ook de wijziging van het bestaande vakantiedorp worden betrokken.

Casus

Op 24 mei 2012 heeft de gemeenteraad van Bronckhorst het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Dorado Beach” vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een herstructurering van het bestaande recreatiepark met jachthaven Dorado Beach te Olburgen. Voorts wordt met het bestemmingsplan beoogd om een uitbreiding van Dorado Beach met 11 ha mogelijk te maken.

Een appellant betoogt dat ten onrechte geen milieueffectrapport is gemaakt. Hij voert daartoe aan dat de in het plan voorziene ontwikkeling een uitbreiding van meer dan 10 hectare in gevoelig gebied betreft. Andere appellanten betogen dat ten onrechte geen m.e.r.-beoordeling is verricht. Zij menen dat wel degelijk sprake is van een wijziging van de bestemming van het bestaande deel van Dorado Beach. Nu hun inziens sprake is van een volledige herstructurering van het recreatiepark, betreft het hier een nieuw recreatiepark met een oppervlakte van meer dan 25 hectare. Appellanten menen dan ook dat het bestemmingsplan m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Overwegingen van de bestuursrechter
Op grond van artikel 7.2 Wet milieubeheer en in samenhang met categorie 10, sub c, van onderdeel D, moet voor een besluit waarbij de aanleg, wijziging of uitbreiding van een vakantiedorp met een oppervlakte van 25 hectare of meer, dan wel een oppervlakte van 10 hectare of meer in een gevoelig gebied, mogelijk wordt gemaakt, een m.e.r.-beoordeling worden verricht. Ingevolge onderdeel A, lid 2, van de bijlage bij het Besluit m.e.r. wordt onder wijziging verstaan: een reconstructie of verandering anderszins van aangelegde werken, ingerichte gebieden of bestaande inrichtingen.

Drempelwaarde 10 hectare in gevoelig gebied
Uit de plantoelichting, de reactie op de ingediende zienswijzen en het verhandelde ter zitting is de Afdeling gebleken dat het plangebied niet is gelegen in een gevoelig gebied. De stelling van een appellant dat het plan voorziet in een uitbreiding van een vakantiedorp met meer dan 10 hectare in een gevoelig gebied, mist dan ook feitelijke grondslag.

Drempelwaarde 25 hectare; herstructurering bestaand vakantiedorp
Uit de plantoelichting blijkt dat de gemeenteraad bij de beoordeling van de vraag of een m.e.r.-beoordeling moet worden verricht, alleen is uitgegaan van de uitbreiding van Dorado Beach (ongeveer 11 hectare). De Afdeling oordeelt echter dat hierbij ook de bestaande oppervlakte van het recreatiepark van ongeveer 19 hectare had moeten worden betrokken. Het bestemmingsplan voorziet erin dat het bestaande gedeelte van het recreatiepark wordt gewijzigd.

De Afdeling overweegt daartoe dat het voorheen geldende bestemmingsplan “Dorado Beach 1985” op het recreatiepark recreatieobjecten toestond, zijnde mobiele kampeervoertuigen, stacaravans en zomerhuisjes. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om recreatiewoningen van verschillende formaten te bouwen. Het plan maakt de bouw van grotere chalets en recreatiewoningen mogelijk. Gelet hierop voorziet het bestemmingsplan in een wijziging van het vakantiedorp. Daaraan doet niet af dat de bestemming van de gronden waarop het bestaande recreatiepark is gelegen, en het aantal recreatieplaatsen in het voorheen geldende en in het voorliggende plan vergelijkbaar zijn. Van belang is dat de opzet en de vormgeving van Dorado Beach ten gevolge van de in het bestemmingsplan voorziene ontwikkelingen sterk zullen veranderen. Verder is gebleken dat de gewenste herstructurering van het recreatiepark niet kan worden gerealiseerd op basis van het voorheen geldende plan.

De bestaande oppervlakte van het recreatiepark bedraagt ongeveer 19 hectare. De oppervlakte van de voorziene uitbreiding bedraagt ongeveer 11 hectare. De totale oppervlakte van het recreatiepark zal na de realisatie van de uitbreiding ongeveer 30 hectare bedragen. De drempelwaarde uit categorie 10, sub c, onderdeel D, is overschreden. Uit het bestemmingsplan of uit de daaraan ten grondslag gelegde stukken blijkt niet dat een m.e.r.-beoordeling met betrekking tot dit voorziene recreatiepark is verricht. De in de plantoelichting opgenomen beoordeling is daartoe niet voldoende, nu deze beoordeling is beperkt tot de uitbreiding van ongeveer 11 hectare.

Uitspraak
De Afdeling verklaart de beroepen (deels) gegrond en vernietigt het vaststellingsbesluit.