ECLI:NL:RVS:2013:516

Betreft Bestemmingsplan Bedrijventerrein Hoefweg-Zuid 1e partiƫle herziening
Datum uitspraak 19-07-2013
Rechtsprekende instantie  Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Voorlopige voorziening
Trefwoorden Lansingerland; bestemmingsplannen
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 201303578/2/R4

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Voor een partiële herziening van een bestemmingsplan dient een plan-MER te worden opgesteld, indien de partiële herziening inrichtingen toestaat die zijn opgenomen in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r.
  • Van het opstellen van een plan-MER kan in dit geval niet worden afgezien onder de verwijzing naar een plan-MER dat is opgesteld ten behoeve van een nog vast te stellen bestemmingsplan, dat op ongeveer dezelfde gronden ziet als dat waarop de partiële herziening ziet.

NB De Commissie heeft over het MER ten behoeve van het bestemmingsplan “Hoefweg-Zuid (Bleizo)” geadviseerd onder projectnummer 2707.

Casus

Op 21 februari 2013 heeft de gemeenteraad van Lansingerland het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Hoefweg-Zuid, 1e partiële herziening” vastgesteld. De partiële herziening ziet onder meer op het verwijderen van de subbestemming “B(ag)”. Deze subbestemming rust op een deel van de gronden met de bestemming “Bedrijfsdoeleinden”. Deze verwijdering houdt in dat de desbetreffende gronden niet langer uitsluitend zijn bestemd voor agro-gelieerde bedrijven.

Verzoekster betoogt dat ten onrechte geen MER is opgesteld. Daartoe verwijst verzoekster naar de notitie “Inventarisatie milieueffecten Bedrijventerrein Hoefweg-Zuid” van 5 juli 2013. In deze notitie wordt tot de conclusie gekomen dat het herziene plan onder meer activiteiten toestaat die zijn genoemd in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Verzoekster noemt in het bijzonder inrichtingen ten behoeve van vuilverbranding, vervaardiging van pulp, papier en karton, vervaardiging van chemische producten en vervaardiging van metalen in primaire vorm.

De gemeenteraad heeft ter zitting gesteld geen MER te hebben opgesteld ten behoeve van het onderhavige plan, omdat ten behoeve van het conserverende (ontwerp) bestemmingsplan “Hoefweg-Zuid (Bleizo)” wel een plan-MER is opgesteld. Dit plan ziet volgens de gemeenteraad vrijwel op hetzelfde plangebied en zal op korte termijn worden vastgesteld. De gemeenteraad voert daarbij aan dat bij de vaststelling van een plan dat een partiële herziening inhoudt, geen verplichting bestaat tot het opstellen van een MER. Verder stelt de gemeenteraad dat met de partiële herziening geen zwaardere bedrijvigheid wordt toegestaan.

Overwegingen van de Voorzitter
De Voorzitter overweegt dat als gevolg van het verwijderen van de subbestemming “B(ag)” een grotere diversiteit aan bedrijven zich kan vestigen op het bedrijventerrein Hoefweg-Zuid. De partiële herziening staat op een deel van de gronden binnen het plangebied bedrijven tot categorie 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toe. De door verzoekster genoemde inrichtingen zijn opgenomen in deze Staat van Bedrijfsactiviteiten. Deze inrichtingen vallen onder de categorieën 18.2, 18.4, 20.1, 21.4 en 21.6 van onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r.

De gemeenteraad heeft niet onderkend dat al met het onderhavige plan mogelijkheden tot het vestigen van categorieën bedrijven zijn verruimd ten opzichte van het (vigerende) bestemmingsplan “Bedrijventerrein Hoefweg-Zuid”. Naar het voorlopige oordeel van de voorzitter heeft de gemeenteraad verder niet onderkend dat gezien kolom 3 van de hiervoor genoemde categorieën van bijlage C van het Besluit m.e.r. sprake is van een aangewezen plan. Het onderhavige plan is immers een plan als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 Wro.

De voorzitter gaat ervan uit dat ten behoeve van het onderhavige plan een plan-MER had moeten worden opgesteld. De voorzitter verwacht dan ook dat het voorgaande in de hoofdzaak in zoverre tot een vernietiging van het bestreden besluit zal leiden.

Uitspraak
De voorzitter van de Afdeling schorst het besluit van de gemeenteraad.