ECLI:NL:RVS:2013:BZ7545

Betreft Revisievergunning vleeskuikenhouderij Swalmen
Datum uitspraak 03-04-2013
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - enkelvoudig
Trefwoorden revisievergunning, uitbreiding, pluimveehouderij, Roermond
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 201205230/1/A4

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Bij afname van het aantal dieren in een veehouderij ten opzichte van het eerder vergunde aantal worden de drempelwaarden van in dit geval categorie 14 van onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. niet overschreden en bestaat er in zoverre geen aanleiding voor het opstellen van een MER.

NB Zie ook de Afdelingsuitspraak van 30 maart 2011, zaaknr. 201006537/1/M2, zoals gepubliceerd op de website van de Commissie m.e.r., en de Afdelingsuitspraak van 26 maart 2008, zaaknr. 200708006/1.

Casus

Op 2 april 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van Roermond een revisievergunning verleend voor een vleeskuikenhouderij te Swalmen. Hierbij is vergunning verleend voor het houden van 119.100 vleeskuikens. Ten opzichte van de onderliggende vergunning neemt het aantal vleeskuikens af met 900 dieren en worden de bestaande traditionele stallen voorzien van een nieuw verwarmingssysteem en ventilatoren.

Appellanten stellen dat ten onrechte geen MER is opgesteld.

Overwegingen van de bestuursrechter
Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van 30 maart 2011 in de zaak met nr. 201006537/1/M2), bestaat bij een voorgenomen uitbreiding van een veehouderij slechts een verplichting op grond van de m.e.r.-regelgeving tot het opstellen van een milieueffectrapport of tot een beoordeling of een milieueffectrapport moet worden gemaakt, indien die uitbreiding meer bedraagt dan de in de bijlage bij het Besluit m.e.r. vermelde drempelwaarden. Reeds omdat geen vergunning is gevraagd voor een uitbreiding maar volgens de aanvraag het aantal dieren juist afneemt, worden de in de bijlage bij het Besluit m.e.r. vermelde drempelwaarden niet overschreden. In zoverre bestaat er dan ook geen aanleiding voor het oordeel dat een milieueffectrapport had moeten worden opgesteld.

Uitspraak
De Afdeling verklaart het beroep van een paar appellanten niet-ontvankelijk. Voor het overige worden de beroepen ongegrond verklaard.