3199. Net op Zee Hollandse Kust (Noord)

TenneT en het Rijk willen een kabelverbinding aanleggen naar de toekomstige windparken op de Noordzee. Deze kabel moet de parken Hollandse Kust Noord en Hollandse Kust West aansluiten op het landelijk hoogspanningsnet. De ministers van EZK en van BZK gaan de aanleg mogelijk maken met een inpassingsplan. Voordat een besluit wordt genomen onderzoekt TenneT de gevolgen voor het milieu in een milieueffectrapport. De ministers hebben de Commissie m.e.r. om een tussentijds advies gevraagd over de Notitie tussentijdse onderzoeksresultaten ten behoeve van de onderbouwing van het voorkeursalternatief van het kabeltracé en het transformatorstation.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-01-2017 Adviesaanvraag
11-04-2017 Datum kennisgeving
14-06-2017 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
18-01-2017 Adviesaanvraag
17-04-2018 Advies uitgebracht
Tussentijds advies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds advies
Voor de keuze van een kabeltracé op land en op zee geeft de Notitie tussentijdse onderzoeksresultaten voldoende informatie.
Voor de keuze van een locatie voor het transformatorstation signaleert de Commissie risico’s met betrekking tot archeologische en cultuurhistorische waarden. Op de potentiële locaties Tata Steel, Laaglandersluisweg en Bocht Westpoortweg zijn belangrijke archeologische waarden aanwezig, zoals het Rijksmonument van het Romeins Castellum bij Velsen. De archeologische waarden en mogelijk te treffen beschermende maatregelen van deze locaties zijn nog onvoldoende in beeld. De Commissie adviseert dit nader uit te werken voor de keuze van het voorkeursalternatief.
In het studiegebied bevindt zich ook de Stelling van Amsterdam die is aangemerkt als Unesco werelderfgoed. Hoewel de effecten op de Stelling goed in beeld zijn gebracht is niet helder hoe het Unesco-afwegingskader wordt gehanteerd bij de locatiekeuze. De Commissie adviseert dit toe te lichten bij de onderbouwing van het voorkeursalternatief.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert het milieuonderzoek gefaseerd uit te voeren. Onderzoek in de  eerste fase op hoofdlijnen de effecten van de zeven tracéalternatieven die de notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft. Vergelijk de alternatieven op onderscheidende aspecten, zoals leefomgeving, natuur, landschap en archeologie op land en op zee. Selecteer vervolgens enkele alternatieven. In fase twee volgt dan een gedetailleerd en breed onderzoek dat leidt tot een voorkeurstracé.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. Th. Fens
dhr. dr. L. van der Valk
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 10 jul 2018