3263. Gendtse Waard

K3Delta BV wil samen met steenfabriek De Zandberg, Staatsbosbeheer en overige grondeigenaren een deel van de Gendtse Waard herinrichten. De wens is om de natuur meer ruimte te geven en de recreatieve- en cultuurhistorische waarden van de uiterwaard te versterken. Ook is het plan  om een vaste overslaglocatie voor de steenfabriek aan te leggen en het steenfabrieksterrein uit te breiden. De economische basis voor deze ontwikkelingen ligt in de ontgronding. Voordat de provincie Gelderland en de gemeente Lingewaard besluiten over het plan, worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie Gelderland heeft de Commissie m.e.r. gevraagd advies te geven over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-10-2017 Datum kennisgeving
30-10-2017 Adviesaanvraag
19-12-2017 Advies uitgebracht
19-12-2017 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdt en detailniveau
De notitie reikwijdte en detailniveau beschrijft de verschillende doelstellingen en ambities voor het gebied. De Commissie adviseert deze doelen en ambities in het milieueffectrapport concreet uit te werken, met  verschillende alternatieve invullingen. Zij raadt aan hierbij onder andere rekening te houden met effecten op natuur, water, bodem, landschap en cultuurhistorie. Ook moet het rapport maatregelen beschrijven waarmee nadelige effecten kunnen worden beperkt of voorkomen.

Het milieueffectrapport biedt hiermee straks een goede informatiebasis om keuzes over de herinrichting van de Gendtse Waard te maken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. R.J.M. Kleijberg
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. ir. R. Speets
dhr. drs. F. Wijnants

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. J.W. van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
K3Delta

Bevoegd gezag
Gemeente Lingewaard
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen
D03.2 2011: waterkering, dijk
C04 2011: haven/pier

Bijgewerkt op: 10 jul 2018