3346. Meanderende Maas

De stuurgroep Meanderende Maas wil de dijk versterken, de rivier verruimen en het gebied ontwikkelen tussen Ravenstein en Lith. De Maasdijk aan de Brabantse zijde voldoet niet meer aan de norm voor hoogwaterveiligheid. Voordat Gedeputeerde Staten besluiten over de interprovinciale structuurvisie en het projectplan Waterwet, onderzoekt de stuurgroep Meanderende Maas de gevolgen in een milieueffectrapport.  De provincie Noord-Brabant heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het op te stellen rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-09-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-10-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
22-01-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
In het rapport zullen twee oplossingsrichtingen (alternatieven) voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling met elkaar worden vergeleken. De samenstelling van de alternatieven wordt sterk bepaald door de oplossingen voor de veiligheidsproblematiek. In een alternatief zal de oplossing vooral gezocht worden in het versterken van de dijk door deze met grond te verhogen en of te verbreden. In het andere alternatief wordt meer ingezet op technische constructies als damwanden. Breng daarom eerst duidelijk in beeld welke veiligheidsproblemen per dijktraject opgelost moeten worden. Aan de hand van de twee alternatieven wordt een voorkeursalternatief gekozen, dat in meer detail uitgewerkt wordt. De Commissie adviseert om in het rapport het keuzeproces en de rol van het landschap, de natuur en woon- en leefomgeving hierbij duidelijk uit te leggen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.H.J. van der Gun
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. drs. F. Wijnants

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Werkgroepsecretaris: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stuurgroep Meanderende Maas

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
D03.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding binnenvaarweg voor schepen met laadvermogen >=900 ton of als opp >=25 ha
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.

Bijgewerkt op: 24 jan 2019