3346. Meanderende Maas

De dijk langs de zuidzijde van de Maas tussen de A50 bij Ravenstein en de sluis bij Lith voldoet niet aan de wettelijke waterveiligheidseisen. De dijk moet worden versterkt om aan de veiligheidsnorm te voldoen. Tevens wordt onderzocht wat het effect van rivierverruiming is voor waterveiligheid  en hoe het gebied opnieuw kan worden ingericht. Voor de Structuurvisie en het Projectplan wordt een milieueffectrapport opgesteld. De provincie Noord-Brabant heeft de Commissie gevraagd om te adviseren welke informatie in het rapport moet worden opgenomen.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-09-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-10-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.H.J. van der Gun
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. drs. F. Wijnants

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Werkgroepsecretaris: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stuurgroep Meanderende Maas

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
D03.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding binnenvaarweg voor schepen met laadvermogen >=900 ton of als opp >=25 ha
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.

Bijgewerkt op: 17 jan 2019