3370. Windpark Caprice, gemeente Lingewaard

Steenfabriek Caprice wil in samenwerking met Renewable Energy Factory op haar eigen terrein twee windturbines bouwen met een gezamenlijk vermogen van 5 tot 10 MW. Het fabrieksterrein ligt aan de Nederrijn en is omgeven door natuurgebied de Gelderse Poort. De toekomstige snelweg ViA15 doorkruist het gebied. De twee windturbines zijn voorzien aan weerszijden van dit tracé. Voor het nieuwe park is een omgevingsvergunning nodig. Voordat de gemeente besluit over Windpark Caprice, worden de milieugevolgen van het park onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Lingewaard heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-12-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
19-12-2018 Aankondiging start procedure
20-12-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
21-02-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente Lingewaard wil in 2030 36%, en in 2050 100% van het energieverbruik duurzaam opwekken. Omdat het bestemmingsplan op het terrein van de steenfabriek geen windturbines toestaat is een vergunning nodig om te kunnen afwijken van het bestemmingsplan. Om hierover goed onderbouwde afwegingen te kunnen maken adviseert de Commissie in het milieueffectrapport te laten zien hoe deze locatie zich verhoudt tot andere mogelijke locaties in de gemeente, en te onderzoeken welke voorwaarden van belang zijn bij de plaatsing van de windturbines op deze locatie.
 
Ook moet duidelijk zijn welke invloed het windturbinepark heeft op beschermde vogelsoorten en op het landschap. De Commissie vindt het daarbij van belang dat er zo breed mogelijk wordt gekeken naar maatregelen om de negatieve effecten van de windturbines te verminderen, zoals stilstand voorzieningen en de inpassing in het landschapsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. Ir. de Boer

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Goedkoop

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Caprice Holding B.V. & Renewable Factory B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Lingewaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 21 feb 2019