3390. Net op zee IJmuiden Ver Alpha

De stroom die windparken op de Noordzee gaan produceren, moet aan land worden gebracht met ondergrondse kabels, die op het landelijke hoogspanningsnet worden aangesloten. De helft van de stroom uit windenergiegebied IJmuiden Ver wil TenneT brengen naar hoogspanningsstation Borssele, Rilland of Geertruidenberg (deelproject Alpha) en de andere helft naar hoogspanningsstation Maasvlakte of Simonshaven (deelproject Beta). Voor de aanleg van de kabels moet een inpassingsplan worden opgesteld en zijn verschillende vergunningen nodig. Voordat de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hierover een besluit nemen, gaat TenneT de milieugevolgen van de mogelijke kabelroutes in twee milieueffectrapporten onderzoeken. De informatie en adviezen over deelproject Alpha vindt u hier en die over deelproject Beta onder nummer 3391.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
22-10-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt de te onderzoeken kabelroutes tussen het windenergiegebied IJmuiden Ver en het hoogspanningsnet op land logisch.
Het milieueffectrapport zal verschillende kabelroutes vergelijken op hun omgevingseffecten.
De rapporten moeten de stappen beschrijven die zijn gezet om de mogelijke routes te selecteren, en de criteria die daarbij zijn gehanteerd. Ook moeten ze duidelijk maken in hoeverre de kabels andere vormen van gebruik, zoals zandwinning of visserij, beperken en wat bijvoorbeeld de gevolgen voor de natuur zijn als tijdens de graafwerkzaamheden het zee- of binnenwater vertroebelt of de landbodem verdroogt.
Ook andere mogelijke vormen van schade, zoals die aan scheepwrakken of andere archeologische waarden, en mogelijkheden om die schade te voorkomen, moeten worden onderzocht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. Th. Fens
mw. dr. H. van Londen
dhr. dr. L. van der Valk
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 07 nov 2019