3412. Planstudie Guisweg, Zaandijk

De kruising van de Guisweg in Zaandijk met de spoorlijn Amsterdam - Alkmaar is al jarenlang een knelpunt. Verschillende gemeentelijke en provinciale wegen, treinsporen, fiets- en voetgangerspaden komen hier samen. Dit leidt tot lange wachttijden, hinder en veiligheidsrisico’s. De Vervoerregio Amsterdam, ProRail, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad willen daarom het gebied rond de Guisweg herinrichten. Deze herinrichting biedt mogelijk ook kansen voor gebiedsontwikkelingen rond het station, zoals woningen en recreatieve functies. Voordat de gemeente Zaanstad besluit over het plan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Vervoerregio Amsterdam heeft, als coördinerende partij, de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-05-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
29-08-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies Reikwijdte en Detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie concludeert dat de aanleg van een nieuwe ongelijkvloerse spoorkruising de directe aanleiding is voor de herinrichting van het gebied rond de Guisweg. De Commissie adviseert hoofd- en nevendoelstellingen duidelijk te beschrijven in het milieueffectrapport en op basis daarvan oplossingen en alternatieven uit te werken.
De mogelijke ontwikkeling van woningen en recreatie rond het station zal worden voorbereid in andere plannen. Het advies is om nu al in het milieueffectrapport te kijken naar de gerelateerde effecten op de infrastructuur en de leefomgeving rond de Guisweg.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. E.H.A. de Beer
dhr. ing. P.A. Kroeze
dhr. ing. W. Schik
dhr. ir. R. Speets
mw. drs. A.T. Vermeulen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zaanstad
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Prorail
Provincie Noord-Holland
Rijkswaterstaat
Vervoerregio Amsterdam

Bevoegd gezag
Vervoerregio Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 30 aug 2019