3442. Ontgronding en gebiedsontwikkeling Willemspolder fase 1

Dekker Grondstoffen bv wil een deel van de Willemspolder bij IJzendoorn herinrichten. Het winnen van zand, grind en klei moet natuur- en landschapsontwikkeling mogelijk maken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de hoogwaterveiligheid. Op het terrein van een voormalige steenfabriek wil Dekker een bedrijfsterrein met haven realiseren waar ook duurzame energie wordt opgewekt. Voordat de provincie en de gemeente besluiten over de ontgrondingsvergunning en het bestemmingsplan worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-12-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-03-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
Het plan van Dekker voor de Willemspolder is de eerste fase van de grotere gebiedsvisie Midden-Waal. Laat in het milieueffectrapport zien hoe de plannen voor de Willemspolder samenhangen met deze grotere visie, adviseert de Commissie. Omdat nu nog niet zeker is of en wanneer de andere twee fases uit de gebiedsvisie Midden-Waal worden gerealiseerd, is het ook nodig duidelijk te maken hoe de Willemspolder op zich zelf gaat functioneren en aan de gestelde doelen bijdraagt.
Bij de besluitvorming over het bestemmingsplan moet vooraf duidelijk zijn welke activiteiten precies op het terrein van de voormalige steenfabriek gaan plaatsvinden. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport antwoord te geven op de vragen waarom voor deze locatie is gekozen en wat de effecten zullen zijn op de omgeving.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. W.B.M. ten Brinke
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. drs. F. Wijnants

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. drs. A. Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dekker Grondstoffen BV

Bevoegd gezag
Gemeente Neder-Betuwe
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 25 mrt 2020