3443. Versterking Grebbedijk – beoordelingskader circulariteit

De gebiedsontwikkeling Grebbedijk bestaat uit de versterking van de dijk én het realiseren van ambities op het gebied van natuur, duurzaamheid, economie, landschap en cultuurhistorie. Daarbij is ook nadrukkelijk invulling gegeven aan het thema circulariteit. Hiervoor is een apart model en beoordelingskader ontwikkeld, gebasseerd op de acht principes van circulariteit vanuit het beleidsdocument 'Circulair ontwerpen in het MIRT-proces'. De provincie Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe hebben aan de Commissie gevraagd te adviseren over het beoordelingskader Circulariteit.  

Procedure en adviezen

Overig advies
10-12-2019 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies beoordelingskader circulariteit
De Commissie toetst op dit moment het advies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. C. van der Giessen
dhr. dr. J.S. van de van de Griendt
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Vallei en Veluwe

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.2 Vrijwillig toetsingsadvies

Bijgewerkt op: 06 jan 2020