3459. Maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland

De provincie Flevoland wil een nieuwe maritieme servicehaven bij Urk aanleggen. Deze haven grenst aan het toekomstige bedrijventerrein Port of Urk, waarvoor de gemeente Urk dit jaar een nieuw bestemmingsplan wil vaststellen. Voordat de provincie Flevoland besluit over het plan voor de haven worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. In juli 2017 heeft de provincie Flevoland voor dit project een provincaal inpassingsplan inclusief een milieueffectrapport vastgesteld (zie project 3115). Dit besluit is in een beroepsprocedure door de Raad van State vernietigd vanwege de stikstofproblematiek. De provincie heeft vervolgens besloten om zowel het provinciaal inpassingsplan als het milieueffectrapport te actualiseren en opnieuw in procedure te brengen.

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau geactualiseerd milieueffectrapport
25-02-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
11-05-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
09-07-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau te actualiseren milieueffectrapport
Wat betreft locatie, tijd en doelgroep is er overlap tussen de maritieme servicehaven en bedrijventerrein Port of Urk. Het milieueffectrapport moet daarom goed afbakenen wat het plan voor de haven inhoudt, maar het is ook belangrijk de onderlinge samenhang te beschrijven. Door te werken met scenario’s met en zonder realisatie van Port of Urk komen de effecten van de twee projecten samen in beeld.

Om alle effecten te kunnen bepalen moet in het rapport onderscheid worden gemaakt tussen de werkzaamheden bij de aanleg van de haven en de activiteiten als de haven in gebruik is, zegt de Commissie. Beschrijf daarbij ook welke beschermende maatregelen mogelijk zijn.

Ten slotte is de stikstofdepositie een aandachtspunt. Scheepvaart is een belangrijke stikstofbron. Actuele berekeningen zijn nodig om te onderzoeken of de aanleg en het gebruik effect heeft op beschermde natuurgebieden. Het milieueffectrapport moet laten zien of het plan uitvoerbaar is binnen de huidige natuurwetgeving.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. R.M. van Heeringen
dhr. ir. H. Otte
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. drs. F. Wijnants
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mw. drs. A. Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Bijgewerkt op: 09 jul 2020