3199. Net op Zee Hollandse Kust (Noord)

TenneT en het Rijk zijn gestart met de voorbereiding van de aanleg van een kabelverbinding tussen het toekomstig windpark op zee voor de kust van Noord-Holland en het landelijk hoogspanningsnet. Voor de besluitvorming over dit project is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu bereiden een inpassingsplan voor. Voordat een besluit wordt genomen, onderzoekt TenneT de milieueffecten in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

18-01-2017 Adviesaanvraag

11-04-2017 Datum kennisgeving

14-06-2017 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Tussentijdse toetsing

18-01-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert het milieuonderzoek gefaseerd uit te voeren. Onderzoek in de  eerste fase op hoofdlijnen de effecten van de zeven tracéalternatieven die de notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft. Vergelijk de alternatieven op onderscheidende aspecten, zoals leefomgeving, natuur, landschap en archeologie op land en op zee. Selecteer vervolgens enkele alternatieven. In fase twee volgt dan een gedetailleerd en breed onderzoek dat leidt tot een voorkeurstracé.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. Th. Fens
mw. dr. H. van Londen
dhr. dr. L. van der Valk
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Bijgewerkt op: 08 mrt 2018