3260. Nader onderzoek luchthavenbesluit Lelystad Airport

Om vanaf 2019 het gebruik van Lelystad Airport te kunnen uitbreiden, worden de vliegroutes van en naar de luchthaven tijdelijk anders op het hogere luchtruim aangesloten dan bij luchthavenbesluit uit maart 2015 was voorzien. Verder zijn in het milieueffectrapport dat voor dat besluit werd opgesteld, voor de geluidberekeningen deels verkeerde invoergegevens gehanteerd.
 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven dat zal worden onderzocht wat enerzijds de tijdelijk te wijzigen routes en anderzijds de gecorrigeerde invoergegevens betekenen voor de milieueffecten van Lelystad Airport. Ze heeft op 18 december 2017 in een brief aan de Tweede kamer aangegeven dat daartoe het milieueffectrapport zal worden geactualiseerd. Het geactualiseerde rapport zal voor toetsing aan de Commissie worden voorgelegd.

Procedure en adviezen

Beoordeling

12-10-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies over geactualiseerd milieueffectrapport 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport op 21 februari 2018 ontvangen. Ze toetst op dit moment het rapport. 

Vanwege vragen van de pers over mogelijke belangenverstrengeling meldt de Commissie het volgende over de wijze waarop zij haar adviezen opstelt. Voor ieder adviestraject wordt een werkgroep van onafhankelijke experts onder leiding van één van de (plaatsvervangende) onafhankelijke voorzitters samengesteld. De Commissie stelt strikte eisen aan de onafhankelijkheid van degenen die een bijdrage leveren aan het advies. In een openbaar protocol (http://www.commissiemer.nl/documenten/00000238.pdf , p.5) zijn de eisen ten aanzien van de onafhankelijkheid vastgelegd. Binnen het secretariaat worden dezelfde eisen gehanteerd. De directeur van de Commissie m.e.r., Veronica ten Holder, is daarom vanwege haar persoonlijke relatie met één van de adviseurs van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Stefan Morel, op geen enkele manier betrokken bij de inhoudelijke totstandkoming van het advies over luchthaven Lelystad. De heer Morel heeft sinds zijn vertrek bij de Commissie m.e.r., 11 jaar geleden, geen contact gehad met de Commissie over concrete projecten. De stap van de heer Morel om zich einde januari terug te trekken als adviseur bij het project Lelystad, onderstreept het belang dat zowel hijzelf als de Commissie m.e.r. hechten aan zorgvuldig handelen.

In 2014 heeft de Commissie het milieueffectrapport bij het luchthavenbesluit 2015 getoetst. De toen beoordeelde documenten en de adviezen die de Commissie daarover heeft uitgebracht, vindt u onder projectnummer 2792.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. G.J. van Blokland
dhr. ir. A.G.M. Dassen
dhr. ir. I.F.W. Koopmans
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. dr. F. Woudenberg

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland

Bijgewerkt op: 01 mrt 2018