Thema Geluid

Beleid en regelgeving

Europese richtlijn omgevingslawaai en actieplannen

De Europese Richtlijn 2002/49/EG (Richtlijn omgevingslawaai) richt zich op de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai. De Richtlijn regelt:

 • De inventarisatie van blootstelling aan omgevingslawaai middels geluidsbelastingkaarten.
 • Het vaststellen van actieplannen om omgevingslawaai te voorkomen en/of te beperken. De plannen moeten vooral gericht zijn op plaatsen waar hoge blootstellingniveaus schadelijke effecten kunnen hebben voor de gezondheid van de mens. Ook moeten ze een goede geluidskwaliteit handhaven.
 • Het voorlichten van het publiek over omgevingslawaai en de effecten daarvan. Daarbij hoort het publiceren van de geluidsbelastingkaarten en het houden van inspraak over de actieplannen.

Meer informatie

 

Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen

De Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder wil de financiële en technische doelmatigheid beoordelen van geluidbeperkende maatregelen bij verkeer- en spoorweglawaai. Geluidbeperkende maatregelen zijn:

 • bronmaatregelen, bijv. stiller asfalt en snelheidsbeperking
 • overdrachtsmaatregelen, bijv. schermen en zonering
 • onttrekking van een woning aan de bestemming in geval van sanering

De Regeling is het startpunt bij het beschrijven van mitigerende maatregelen. De keuze van mitigerende maatregelen zijn onder meer afhankelijk van de ambities en leefbaarheidsdoelstellingen van de overheden en/of initiatiefnemers. Ook de gemaakte keuzes in het geluidactieplan kunnen hierbij een rol spelen. Het is belangrijk om deze maatregelen voorafgaand aan de besluitvorming in het MER in beeld te brengen.

 

Actieplannen en m.e.r.

Bij de herziening van de geluidregelgeving op 1 juli 2012 is het hoofdstuk IX Geluidsbelastingkaarten en actieplannen uit de Wgh omgezet naar het hoofdstuk 11 Geluid Wet milieubeheer. Inhoudelijk is de systematiek van actieplannen en geluidbelastingkaarten onveranderd.

De actieplannen zijn voor m.e.r. relevant, omdat hierin geluidsbeleid opgenomen is. Dit beleid heeft meestal consequenties voor andere plannen of projecten, zoals bestemmingsplannen en wegenprojecten. Voorbeelden van consequenties zijn:

 • Aanvullende mitigerende maatregelen (stiller asfalt).
 • Samenloop van plannen en projecten met saneringen van te hoge geluidsbelastingen waardoor afstemming nodig is.
 • Doelstellingen om bepaalde gebieden stiller te maken en/of stil te houden. Hierdoor kan bijvoorbeeld het alternatievenontwerp in m.e.r. beïnvloed worden.

 

Gezondheid en verkeer

Luchtverontreiniging en geluid door verkeer hebben een negatief effect op de gezondheid. Ook onder grenswaarden kunnen gevolgen optreden. De Commissie adviseert daarom bij grotere infrastructurele projecten in het milieueffectrapport in te gaan op de gevolgen voor de gezondheid.


Verkeersgeluid veroorzaakt:

 • hinder en slaapverstoring
 • stress met als gevolg hoe bloeddruk en hart- en vaatziekten
 • verminderd prestatievermogen bij kinderen.

Een belangrijke bron van geluid in de woonomgeving is wegverkeer. Een te hoge geluidbelasting kan leiden tot gezondheidsproblemen. Naar schatting ondervindt 12% van de volwassenen in Nederland ernstige slaapverstoring door geluid van wegverkeer. De mate waarin iemand hinder ondervindt hangt samen met het geluidsniveau, de geluidsbron en individuele beleving.
Ook bij geluid geldt dat er grens- en streefwaarden zijn. Hinder en slaapverstoring treden ook op onder de grenswaarden.