Thema Structuurvisies

Beleid en regelgeving

Regelgeving m.e.r. en Structuurvisies

In twee gevallen is plan-m.e.r. wettelijk verplicht voor een structuurvisie:

  1. De structuurvisie stelt kaders voor activiteiten in het plangebied waar de wet voorschrijft dat er een project-m.e.r. moet komen of waarvoor beoordeeld moet worden of een project-m.e.r. noodzakelijk is. De structuurvisie moet dan genoemd worden in kolom 3 van het Besluit m.e.r. bij de betreffende activiteit.
  2. De activiteiten in de Structuurvisie leiden mogelijk tot significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden (Passende beoordeling).

 

 

Onderzoek gemeentelijke structuurvisie en m.e.r.

De VROM-Inspectie heeft onderzoek gedaan naar gemeentelijke Structuurvisies. Daaruit blijkt dat ruim tweederde van alle gemeenten nog niet aan de verplichting heeft voldaan om een structuurvisie op te stellen. Een structuurvisie is belangrijk bij:

  • discussies over gemeentelijk ruimtelijk beleid
  • goede ruimtelijke onderbouwing van bestemmingsplannen
  • bovenplanse kostenverevening.

Gemeenten zijn zich er vaak niet van bewust dat structuurvisies veelal m.e.r.-plichtig zijn. Zeker sinds het nieuwe Besluit m.e.r. per 1 april 2011. In alle gevallen moet een afweging worden gemaakt over de noodzaak een MER op te stellen.