1077. Glastuinbouw en champignonteelt in de Bommelerwaard

De provincie Gelderland wil in de Bommelerwaard nieuwe locaties aanwijzen voor glastuinbouw en champignonteelt (circa 250 ha). De nog beschikbare planologische ruimte (circa 250 ha bruto) is te klein om de ingeschatte groei tot 2015 van maximaal 500 ha bruto voor glastuinbouw en champignonteelt op te vangen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-02-2000 Datum kennisgeving
14-02-2000 Ter inzage legging van de informatie
04-04-2000 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
06-10-2000 Kennisgeving MER
06-10-2000 Ter inzage legging MER
Toetsing a
19-07-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies
Toetsing b
24-04-2003 Kennisgeving MER
24-04-2003 Ter inzage legging MER
06-06-2003 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
17-06-2003 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In haar richtlijnenadvies (febr 2000) benoemde de Commissie de volgende hoofdpunten voor het MER:

 • de onderbouwing van de behoefteraming
 • het concreet maken van de duurzaamheid/milieu ambities
 • de landschappelijke inpassing van de verschillende locaties

  Tijdens de toetsingsfase (nov 2000) constateerde de Commissie een aantal essentiële tekortkomingen, te weten:

 • de onderbouwing van de gehanteerde modellen (grootschalig-kleinschalig)
 • de milieugevolgen van het grootschalige alternatief
 • de methode van alternatievenvergelijking
 • de beïnvloeding van bestaande gebieden
 • de effecten op water en landschap

  De Commissie concludeerde in juli 2001 dat het MER inclusief de aanvulling voldoende informatie bevat. De aanvulling op het MER lag van 25 april t/m 23 mei 2003 alsnog ter inzage, gelijktijdig met het ontwerp Regionale Plan Bommelerwaard. Desgevraagd gaf de Commissie in een aanvullend advies (juni 2003) aan dat het negatieve effect van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op de waterkwaliteit extra aandacht behoeft.

 • Betrokken partijen

  Samenstelling van de laatste werkgroep

  Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
  Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

  Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

  Initiatiefnemer
  Gelderland

  Bevoegd gezag
  Gelderland

  Overige gegevens

  Gebied: Nederland, provincie Gelderland


  Categorieën Besluit m.e.r.

  Code Omschrijving
  C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

  Bijgewerkt op: 10 jul 2018