1085. Ontwikkeling K1A-locatie Continentaal Plat voor productie van gas

Elf Petroland B.V. heeft het voornemen een offshore gasveld te ontwikkelen in blok K1 van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat, op ongeveer 150 km ten noordwesten van Den Helder. Er worden twee productieputten en twee exploratieputten geboord. In het blok zal een satellietproductieplatform geïnstalleerd worden, waar alleen scheiding van gas en vloeistof zal plaatsvinden en dat wordt verbonden met het bestaande platform J6A, waar de verdere behandeling van het gas plaatsvindt. Het platform zal vermoedelijk in productie zijn van 2001 – 2025. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-03-2000 Datum kennisgeving
08-03-2000 Ter inzage legging van de informatie
10-05-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
09-08-2000 Kennisgeving MER
09-08-2000 Ter inzage legging MER
25-09-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Bij de toetsing van het MER vindt de Commissie vooral het aanvullende onderzoek dat is verricht ten behoeve van de beschrijving van het ecosysteem waardevol bij het nemen van het besluit. Wel wijst de Commissie er op dat dit aanvullend onderzoek niet openbaar is gemaakt en de resultaten ervan in het MER slechts beperkt zijn beschreven. De Commissie heeft het daarom ook niet kunnen toetsen. Wel constateert zij dat de conclusies van het aanvullende onderzoek in lijn zijn met hetgeen bij de huidige stand van de wetenschap kan worden verwacht. Naar de mening van de Commissie verdient het aanbeveling de achtergrondrapportage bij de besluitvorming openbaar te maken. 

Als aanbeveling voor toekomstige m.e.r.’s adviseert de Commissie meer informatie te geven over de te verwachten milieueffecten van een eventuele blow-out. In de perceptie van het grote publiek behoren blow-outs namelijk tot de veiligheidsrisico’s waar de meeste bezorgdheid over bestaat. Uit een oogpunt van communicatie is het daarom goed hier voldoende informatie over te geven. Het MER gaat er slechts weinig op in. Dit is geen essentiële tekortkoming, omdat gelet op de locatie van de gaswinning de te verwachten effecten van een blow-out naar de mening van de Commissie gering zullen zijn.

November 2000 wordt een positief besluit genomen. De aanbevelingen van de Commissie – zoals het publiceren van het aanvullend onderzoek, overwegen van batch drilling en toepassen van de best mogelijk waterzuivering – zijn daarbij niet opgevolgd.

 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Norbert Dankers
drs. Nieuwkamp
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Verheem

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Elf Petroland B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 31 aug 2007