1100. Tracéwijziging primaire waterkering Hoek van Holland

De verlegging van de primaire waterkering (m.e.r.-plichtige activiteit) om de aanleg van het plan Waterwegcentrum (WWC) mogelijk te maken.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-05-2000 Datum kennisgeving
02-05-2000 Ter inzage legging van de informatie
27-06-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen a
01-09-2003 Datum kennisgeving
01-09-2003 Ter inzage legging van de informatie
31-10-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen a
Toetsing a
23-05-2007 Kennisgeving MER
23-05-2007 Ter inzage legging MER
24-05-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-12-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat in het MER en bijbehorende stukken niet voldoende aannemelijk gemaakt is, dat realisatie van de nieuwe waterkering mogelijk is zonder dat negatieve gevolgen optreden voor de natuurwaarden in het huidige Beschermd natuurmonument Kapittelduinen en het toekomstig Natura 2000-gebied Solleveld en Kapittelduinen. De initiatiefnemers hebben aangegeven deze onderbouwing te willen leveren door middel van een aanvulling op het MER. De Commissie zal indien gevraagd deze aanvulling toetsen.

Over het WWC wordt in dit stadium nog geen besluit genomen. Het WWC en de hieraan verbonden lightrail (van Hoek van Holland naar het WWC) kunnen ook (plan)m.e.r.-plichtig zijn. De Commissie adviseert te onderzoeken of deze activiteiten m.e.r.-plichtig zijn en vervolgens te beoordelen of en zo ja hoe dit de besluitvorming over de tracéwijziging beïnvloedt

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Ambachtsheer
ing. Dekker
ir. Johan van der Gun
prof. dr. Piet Hoekstra
drs. Rob Lambeck
ir. Kuindert van der Spek
prof. dr. Joost Terwindt

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rotterdam
Hoogheemraadschap van Delfland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering

Bijgewerkt op: 20 mrt 2008