113. Provinciaal afvalstoffenplan (PAP) Drenthe

De provincie Drenthe zal het PAP opstellen voor de afvalcategorieën huishoudelijk en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, de gelijktijdig ermee te verwerken bedrijfsafvalstoffen, bouw- en sloopafval, ziekenhuisafval, zuiveringsslib en agrarisch afval. In het PAP zou worden gestreefd naar een beperking van de stroom huishoudelijk en bedrijfsafval en een bevordering van het nuttig gebruik van afvalstoffen. Dit laatste zou worden gerealiseerd door gefaseerde invoering van gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en compostering van deze fractie. De restfractie zou na afscheiding van componenten tot brandbaar materiaal worden verwerkt. Voor zuiveringsslib werd gestreefd naar betere kwaliteit en afzetmogelijkheden, terwijl het beleid voor bouw- en sloopafval ongewijzigd zou blijven. Agrarisch afval zou regionaal worden ingezameld, terwijl voor ziekenhuisafval bovenprovinciale verwerking werd nagestreefd.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-08-1987 Datum kennisgeving
03-08-1987 Ter inzage legging van de informatie
30-10-1987 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies
Toetsing
12-05-1989 Kennisgeving MER
12-05-1989 Ter inzage legging MER
29-08-1989 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies kwam de Commissie tot de conclusie, dat het MER in het algemeen een goed inzicht gaf in het afvalbeleid van Drenthe en de milieugevolgen daarvan. In het MER werden echter weinig concrete maatregelen aangegeven waarmee de beleidsuitgangspunten preventie, bevordering van hergebruik en beperking van te storten hoeveelheden konden worden verwezenlijkt. 

Daarnaast vond de Commissie dat in het MER onvoldoende aandacht was besteed aan de afstemming tussen de capaciteit van de te bouwen geïntegreerde afvalverwerkingsinstallaties bij de VAM en het provinciale afvalstoffenbeleid. Het gevolg van onvoldoende afstemming kon enerzijds zijn, dat de gescheiden inzameling zou worden gefrustreerd, omdat er voldoende brandstof nodig zou zijn; anderzijds, dat bij te veel afval tot bovenmatig storten zou worden overgegaan. Bovendien was beschrijving van de bestaande toestand van het milieu onvoldoende toegespitst op de afvalverwerkingslocaties.

Het PAP is op 26 juli 1990 door de Kroon gedeeltelijk goedgekeurd; op drie punten is goedkeuring onthouden. Na aanpassing is het plan op 21 februari 1992 geheel goedgekeurd.

In 1993 is een nieuwe m.e.r.-procedure gestart, gezamenlijk met de andere twee noordelijke provincies, voor het zuiveringsslibverwijderingsbeleid1. Tevens is in dat jaar een procedure gestart voor het hoofdstuk Verwijdering van het provinciaal milieubeleidsplan van Drenthe2.

 

 

1 Zie project 509. 

2 Zie project 543.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Bert ten Houten
dr. Kuijper
prof. mr. Kees Lambers
Cees van Maanen
ing. Mertens
drs. Romijn
ir. Stroband

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Martha Buitenkamp

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Drenthe

Bevoegd gezag
Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 31 aug 2007