116. Locatieonderzoek stadsgewest Breda voor geluidhinderrecreatie

Het stadsgewest wil permanente ruimtelijke mogelijkheden scheppen voor de beoefening van motorcross, modelvliegen en modelautorijden. Het is bedoeling knelpunten te saneren en gewest en gemeenten meer mogelijkheden te geven voor een stringenter beleid ten aanzien van zowel legale als illegale geluidhinderrecreatie (buiten de terreinen).     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-11-1984 Datum kennisgeving
29-11-1984 Ter inzage legging van de informatie
22-01-1985 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies
Toetsing
30-09-1985 Kennisgeving MER
30-09-1985 Ter inzage legging MER
13-12-1985 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De richtlijnen zijn conform het advies van de Commissie vastgesteld. 

Na de toetsing is het overleg in het stadsgewest nog niet afgerond. Dit hing samen met de weigering van de gemeente Oosterhout, die het regionale terrein binnen haar grenzen zou krijgen, om medewerking te verlenen aan de realisatie. Het besluit voor de aanwijzing van één of meer terreinen is daarom opgeschort. Verder is het MER bijgesteld op grond van de opmerkingen, die tijdens de toetsing naar voren zijn gebracht. In het Eindrapport/MER, dat juli 1986 is verschenen, is in belangrijke mate tegemoet gekomen aan het commentaar uit het toetsingsadvies van de Voorlopige Commissie m.e.r.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Klein
mr. ir. van der Lee
dr. Rien Reijnen
mr. dr. Rooy

Voorzitter: prof. dr. ir. Isaak Zonneveld
Werkgroepsecretaris: drs. Herman Huisman

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
stadsgewest Breda

Bevoegd gezag
stadsgewest Breda

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 01 nov 2018