1197. Zandophoging Almere-Hout

Het aanbrengen van ophoogzand in de eerste fase van het te verstedelijken gebied Almere-Hout.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-09-2001 Kennisgeving MER
22-09-2001 Ter inzage legging MER
03-10-2001 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-10-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Op grond van artikel 7.16 van de Wet milieubeheer is het MER dat is opgesteld ten behoeve van het Structuurplan Almere-Hout opnieuw ter visie gelegd bij de aanvraag voor het vrijstellingsbesluit. De Commissie m.e.r. heeft op 8 november 2000 een positief toetsingsadvies uitgebracht over dit MER Almere-Hout (projectnummer 934). Zij oordeelt dat dit MER ook voorziet in de benodigde informatie voor het voorliggende besluit. Dit oordeel wordt in het advies toegelicht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Susan Bodmer-Sluis
drs. Jan Hoogendoorn
drs. Allard van Leerdam
prof. dr. ir. Frans Maas
ing. Paul Peeters

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Almere

Bevoegd gezag
Almere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018