1202. Zandwinning in de Noordzee voor de Westerschelde-containerterminal (WCT)

Het betreft de winning van maximaal circa 20 miljoen m3 zand in de Noordzee dat gefaseerd zal worden gebruikt voor de aanleg van de Westerschelde-containerterminal (bij de haven Vlissingen-Oost). Voor dit project loopt een afzonderlijke m.e.r.11 Zie m.e.r. project nr. 1072.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-10-2001 Datum kennisgeving
30-10-2001 Ter inzage legging van de informatie
10-01-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
04-03-2003 Kennisgeving MER
04-03-2003 Ter inzage legging MER
18-04-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In de richtlijnenfase adviseerde de Commissie om diepe en ondiepe winning met elkaar te vergelijken en vooral te letten op mogelijke gevolgen voor beschermde gebieden. Ook beval de Commissie aan om te motiveren waarom en in hoeverre zand uit andere activiteiten niet in aanmerking zou komen. 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Johan Craeymeersch
ir. Jan van 't Hoff
prof. dr. Joost Terwindt

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zeeland Seaports

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.2 tot 1-4-2011: Continentaal plat: winning oppervlaktedelfstoffen >= 500ha

Bijgewerkt op: 31 aug 2007