1213. Opslag aardolieproducten c.a. door Oiltanking Terneuzen

Oiltanking Terneuzen bv wil op het terrein De Mosselbanken in Terneuzen een terminal inclusief jetty bouwen voor op- en overslag van chemicaliën en aardolieproducten. In de eerste fase, waarvoor de vergunningen reeds verleend zijn, wordt een opslagcapaciteit voorzien van circa 156.000 m3 tankinhoud. In de eindfase, die naar verwachting gerealiseerd zal zijn in 2014, zal de capaciteit uitgebreid worden tot een totale opslagcapaciteit van 340.500 m3, mits economische en andere ontwikkelingen dit mogelijk maken.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-11-2001 Datum kennisgeving
29-11-2001 Ter inzage legging van de informatie
30-01-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing a
30-01-2003 Kennisgeving MER
30-01-2003 Ter inzage legging MER
08-04-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
Toetsing b
30-06-2005 Kennisgeving MER
30-06-2005 Ter inzage legging MER
03-10-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing b

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen 

In het richtlijnenadvies adviseert de Commissie om aan de hand van de achtergronden van het voornemen aan te geven of andere oplossingsrichtingen milieuvriendelijker zouden zijn geweest of juist niet. Het MER zou in moeten gaan op de (mogelijke) fasering en de consequenties daarvan en de tanks zelf en de procedures bij Oiltanking moeten beschrijven. De consequenties van de beschermde status van de aanliggende Westerschelde moeten worden geschreven. Veiligheid wordt als belangrijk milieuaspect beschouwd. De richtlijnen waren conform het richtlijnenadvies.

 

Eerste toetsing

Tijdens de aanvaardbaarheidsbeoordeling van het MER heeft het bevoegd gezag het verzoek aan Oiltanking gedaan om de ingediende stukken aan te vullen. Oiltanking heeft hierop een aanvulling op het MER ingediend. In haar eerste toetsingsadvies heeft de Commissie geconstateerd dat het MER voldoende informatie voor de eerste fase bevat, maar dat er aanvullende informatie nodig is voor de tweede fase.

 

Tweede toetsing

Dit voornemen wordt in 2 fasen gerealiseerd. In de eerste fase, waarvoor de m.e.r.-procedure reeds is doorlopen en de vergunningen verleend zijn, wordt een opslagcapaciteit voorzien van circa 156.000 m3 tankinhoud. In de eindfase, die naar verwachting gerealiseerd zal zijn in 2014, zal de capaciteit uitgebreid worden tot een totale opslagcapaciteit van 340.500 m3, mits economische en andere ontwikkelingen dit mogelijk maken. Voor de bouw en exploitatie van fase 2 is een vergunning nodig ingevolge de Wet milieubeheer (Wm). Dit toetsingsadvies heeft betrekking op het aanvullend MER ten behoeve van de tweede fase. De Commissie heeft geconcludeerd dat er voldoende informatie beschikbaar is gekomen voor de besluitvorming over de tweede fase.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
dr. Marco Kraakman
drs. Rob Lambeck
ir. Bart Smolders

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Oiltanking GmbH

Bevoegd gezag
Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C25.0 tot 1-4-2011: Opslag aardolie, petrochemische of chemische producten >= 200.000ton

Bijgewerkt op: 31 aug 2007