1219. Glastuinbouwgebied Koekoekspolder, Kampen

De gemeente Kampen wil samen met de Grontmij het bestaande glastuinbouwgebied de Koekoekspolder uit breiden met 210 hectare (netto). Hiervoor is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.      

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-11-2001 Datum kennisgeving
27-11-2001 Ter inzage legging van de informatie
07-02-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
02-06-2004 Kennisgeving MER
02-06-2004 Ter inzage legging MER
Toetsing a
06-12-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies (nov 2001) gaf de Commissie de volgende hoofdpunten voor het MER:

  • het formuleren van concrete ambities
  • aandacht voor waterhuishouding, gietwater voor-ziening, natuur en landschap, (duurzame) energie en de invulling van het bedrijventerrein
  • de onderbouwing van de locatiekeuze met het oog op de bijzondere waterhuishouding in het gebied en de nabijheid van natuurgebieden.

Tijdens de toetsing van het MER (juni 2004) constateerde de Commissie een aantal essentiële tekortkomingen, namelijk bij:

  • effecten op natuur
  • de onderbouwing van het voorkeursalternatief en het mma
  • de ontsluiting en verkeersintensiteiten<
  • de effecten op bodem en water.

In haar toetsingsadvies (nov 2004) constateerde de Commissie dat er ten aanzien van de gecombineerde (licht, geluid en overige) effecten van het voornemen op de natuur nog steeds sprake is van een essentiële tekortkoming. De conclusie in de aanvulling dat er waarschijnlijk geen significante effecten op de natuurwaarden zullen optreden, acht de Commissie onvoldoende onderbouwd en niet aannemelijk. Dit betekent dat er een passende beoordeling op grond van de Habitatrichtlijn uitgevoerd moet worden. De significantie van bovengenoemde effecten moet inzichtelijk gemaakt worden voordat er een besluit genomen wordt. De inrichting van  het gebied wordt namelijk bepaald door de omvang van de gevolgen.

Een definitief besluit over het bestemmingsplan is nog niet genomen. De provincie Overijssel publiceerde in januari 2008 een onderzoek naar de meest geschikte locatie voor uitbreiding van de glastuinbouw. Het onderzoek concludeert dat de locatie Luttelgeest in vergelijking met de Koekoekspolder en Ens de meest geschikte locatie is voor uitbreiding van het glasareaal in de regio.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Leo Oprel
ing. Ben Peters
drs. Nico de Rooij
dr. Nico de Vries

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Kampen
Grontmij

Bevoegd gezag
Kampen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018