1299. Ontgronding Blauwe Stad Groningen

Het ontgronden van 800 ha.   

Procedure en adviezen

Toetsing
23-10-2002 Kennisgeving MER
23-10-2002 Ter inzage legging MER
Toetsing a
18-12-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het aanvullend MER met de aanvulling bevat de essentiële informatie. De Commissie geeft aanbevelingen ten aanzien van: bodem en hydrologie, waterkwaliteit, zwemveiligheid, archeologie, overlast muggen en knutten, Flora- en Faunawet en onduidelijkheden bestemmingsplan en ontwerp ontgrondingvergunning. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Droogers
dr. John Meulemans
ir. Lon Schöne
dr. Paul Schot

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Groningen

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018