1321. Woonwijk Brandevoort fase II te Helmond

realisatie van 3000 woningen en ca 45 ha bedrijventerrein in Brandevoort II, bij Helmond     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-12-2002 Datum kennisgeving
12-12-2002 Ter inzage legging van de informatie
04-02-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
09-10-2005 Kennisgeving MER
09-10-2005 Ter inzage legging MER
Toetsing a
25-01-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Op de locatie Brandevoort bij Helmond gaan in een tweede fase ca. 3000 woningen gebouwd worden. De locatie is al in 1992 vastgelegd in het Uitwerkingsplan Stadsregio Eindhoven-Helmond. Hiervoor is destijds een m.e.r. procedure gevolgd. een deel van het plan, Brandevoort I is reeds gebouwd. Gezien recente jurisprudentie wordt voor het vaststellen van het bestemmingsplan Brandevoort II een nieuwe m.e.r. procedure op inrichtingsniveau gevolgd. Met de realisatie van Brandevoort I op basis van het Masterplan is de hoofdlijn van de ontwikkeling van Brandevoort II voor een belangrijk deel al vastgelegd. Dit in aanmerking nemend ziet de Commissie de volgende hoofdpunten voor het inrichtingsMER voor de 2e fase : 

 1. De ontwikkeling van een meest milieuvriendelijk alternatief met aandacht voor o.a.:
 2. het realiseren van hoge dichtheid en andere functies (incl. kantoren) aan de noordzijde van het spoor direct aansluitend aan de Veste;
 3. de mogelijkheden om compacte bebouwing te realiseren ten westen van de Veste gecombineerd met robuuste groene zones;
 4. een duidelijke oriëntatie van bebouwing en infrastructuur (w.o. die voor langzaam verkeer routes) op de voorstadhalte;
 5. een waterhuishoudkundige inrichting van Brandevoort II waarin conservering van gebiedseigen water en behoud van natte ecologische waarden (nieuwe groene aders en Coovelsch bos) centraal staan.
 6. Bij de beschrijving van de bestaande milieusituatie en de effecten ligt naar de mening van de Commissie het accent op:
 7. de samenhang tussen het abiotische systeem (bodem, water), de ecologische en de landschappelijke waarden;
 8. de geluidhinder door verkeer en bedrijvigheid;
 9. en het energiegebruik en de daaraan gekoppelde CO2 reductie.
Het advies van de Commissie is integraal overgenomen.

De gemeente Helmond zal naar verwachting het MER voor de 2e fase van Brandevoort medio 2004 in procedure brengen.

 

Toetsing

De locatie Brandevoort is vastgelegd in het Uitwerkingsplan Stadsregio Eindhoven-Helmond uit 1992. Hiervoor is destijds een m.e.r. procedure gevolgd. Gezien recente jurisprudentie wordt voor het vaststellen van het bestemmingsplan Brandevoort II een nieuwe m.e.r. procedure op inrichtingsniveau gevolgd. Met de realisatie van Brandevoort I op basis van het Masterplan is de hoofdlijn van de ontwikkeling van Brandevoort II voor een belangrijk deel al vastgelegd. De Commissie ziet de volgende hoofdpunten voor het inrichtingsMER :

 1. De ontwikkeling van een meest milieuvriendelijk alternatief met aandacht voor o.a.:
 2. het realiseren van hoge dichtheid en andere functies (incl. kantoren) aan de noordzijde van het spoor direct aansluitend aan de Veste;
 3. de mogelijkheden om compacte bebouwing te realiseren ten westen van de Veste gecombineerd met robuuste groene zones;
 4. een duidelijke oriëntatie van bebouwing en infrastructuur (w.o. die voor langzaam verkeer routes) op de voorstadhalte;
 5. een waterhuishoudkundige inrichting van Brandevoort II waarin conservering van gebiedseigen water en behoud van natte ecologische waarden (nieuwe groene aders en Coovelsch bos) centraal staan.
 6. Bij de beschrijving van de bestaande milieusituatie en de effecten ligt naar de mening van de Commissie het accent op:
 7. de samenhang tussen het abiotische systeem (bodem, water), de ecologische en de landschappelijke waarden;
 8. de geluidhinder door verkeer en bedrijvigheid;
 9. en het energiegebruik en de daaraan gekoppelde CO2 reductie.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Gerard Jan Hellinga
drs. Adrie de Jong
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Helmond

Bevoegd gezag
Helmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 31 aug 2007