136. Integrale afvalverwerking stadsgewest 's-Hertogenbosch

Het plan behelsde de bouw van een verwerkingsinstallatie voor het totale afvalaanbod binnen het stadsgewest ‘s-Hertogenbosch met een capaciteit van 140.000 ton/jaar. De installatie zou bestaan uit een scheidings- en drogingsinstallatie en een verbrandingsinstallatie. In de startnotitie werd vermeld, dat voor het stadsgewest ‘s-Hertogenbosch is gekozen voor aanvoer, ontvangst, scheiden en drogen op één locatie en dat de verbrandingsinstallatie elders zou worden gebouwd. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-04-1987 Datum kennisgeving
10-04-1987 Ter inzage legging van de informatie
10-06-1987 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
prof. dr. Peter Builtjes
ir. Mesu
mr. dr. Rooy
prof. dr. Tellegen

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Verenigde NBM-bedrijven
Wegenbouw maatschappij J. Heijmans B.V.

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
De Aa
De Dommel
De Maaskant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 17 dec 2018