1361. Noordelijke geluidswal Drachten

De gemeente Smallingerland wil een geluidswal aanleggen langs de Drachtstervaart te Drachten om nog te bouwen woningen af te schermen van industrieterrein De Haven. De wal zal worden opgebouwd uit materiaal uit de voormalige stortplaats langs de zuidzijde van de Drachtstervaart, uit baggerspecie uit de Drachtstervaart en uit grond die vrijkomt uit nieuw te graven vaarten. De geluidswal wordt aangelegd binnen een totaalplan voor woningbouw en realisatie/herstel van vaarten in en nabij Drachten. Het industrieterrein De Haven kan nog uitbreiden in westelijke richting, noordelijk van de te realiseren wal. Toetsing: Realisatie van een geluidswal, opgebouwd uit stortmateriaal, baggerspecie en grond.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-05-2003 Datum kennisgeving
28-05-2003 Ter inzage legging van de informatie
16-07-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
23-03-2004 Kennisgeving MER
23-03-2004 Ter inzage legging MER
29-04-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Vrijwel alle procedures zijn rond, maar de vergunning voor de wal is door de Raad van State vernietigd omdat er een m.e.r. aan ten grondslag had moeten liggen. De initiatiefnemer heeft een uitgebreide startnotitie opgesteld en beschouwt deze als concept-MER. De Commissie adviseert om de probleemstelling en de doelen te verhelderen in het MER. Een meest milieuvriendelijk alternatief kan worden ontwikkeld door het opnemen van ecologische voorzieningen in de wal, door technische optimalisatie en door de mogelijkheden van recreatief medegebruik te benutten.

Toetsing:

De gemeente Smallingerland wil een geluidswal (inhoud: 350 duizend m3, lengte x breedte x hoogte-afmetingen: 800 x 60 x 12,5 meter) realiseren langs de Drachtstervaart te Drachten om nog te bouwen woningen af te schermen van industrieterrein De Haven. De wal zal worden opgebouwd uit materiaal uit de voormalige stortplaats langs de zuidzijde van de Drachtstervaart, uit baggerspecie uit de Drachtstervaart en uit grond die vrijkomt uit nieuw te graven vaarten. De geluidswal wordt gerealiseerd binnen een totaalplan voor woningbouw en realisatie/herstel van vaarten in en nabij Drachten. Het industrieterrein De Haven kan nog uitbreiden in westelijke richting, noordelijk van de te realiseren wal. Vrijwel alle procedures zijn rond, maar de vergunning voor de wal is door de Raad van State vernietigd omdat er een m.e.r. aan ten grondslag had moeten liggen.

Initiatiefnemer heeft een uitgebreide startnotitie opgesteld en beschouwt deze als concept-MER. De Commissie adviseert om de probleemstelling en de doelen te verhelderen in het MER. Een meest milieuvriendelijk alternatief kan worden ontwikkeld door het opnemen van ecologische voorzieningen in de wal, door technische optimalisatie en door de mogelijkheden van recreatief medegebruik te benutten.

In het MER is naar de mening van de Commissie de essentiële informatie aanwezig voor de besluitvorming. Er is meer bekend geworden over de samenstelling van het stortmateriaal. De initiatiefnemer gaat uit van een ‘worst case’, beschouwt het stortmateriaal als gevaarlijk afval en treft bijbehorende voorzieningen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Boonzaaijer
ir. Yttje Feddes

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Smallingerland

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018